Thiền Môn Trường Hàng Luật: Tỳ ni - Sa di - Oai Nghi - Cảnh sách
Đăng ngày 06-08-2014 Lúc 11:42'- 23549 Lượt xem

TỲ NI NHỰT DỤNG YẾU LƯỢC
 
Giác Duyên Lan Nhã Thiền hòa, Hoàng Ân tỉnh nghĩa,
Hoa Nghiêm Thiền viện.
Tỳ-kheo Huệ Lưu sao lục.
 
TẢO GIÁC
 
Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh. Nhứt thiết trí giác, châu cô thập phương.

KÍCH CHUNG KỆ VÂN

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tất giai văn,
Văn trẩn thanh tịnh chứng viên thông,
Nhứt thiết chứng sanh thành Chánh giác.
 
VĂN CHUNG MẶC NIỆM KỆ VẦN

Văn chung thỉnh phiền não khinh,
Trí huệ trưởng, Bồ-để sanh,
Ly địa ngục xuất hỏa khanh,
Nguyện thành Phật độ chúng sanh,
Án, già ra đế da ta bà ha. (3 lần)