Hòa Thượng Tịnh Không hoãn chuyến thăm Việt Nam

Vì lý do sức khỏe, hòa thượng Tịnh Không không thể thăm Việt Nam trong tháng 12/2017 như đã định, theo thông báo của Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Việt Nam.
Toàn văn thông báo:
Toàn văn thông báo về chuyến đi của hòa thượng Tịnh Không đến Việt Nam