Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"

Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"
Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"
NHẤT TÂM NIỆM PHẬT LÀ ĐẠI BỐ THÍ,ĐẠI TỪ BI !!!..

Tiền tình danh lợi xưa nay,
Đam mê nhân loại giam mình chung thân.
Để buông cả được sau lưng,
Nhất tâm niệm phật muôn lần khó thay!...
Thật là xả thí sâu dầy.
Rộng thương nhân loại tháng ngày công phu!

Tác giả bài viết: Thích Tịnh Liên