Xem bản: desktop Desktop | mobile Mobile
Nhà sách duy nhất về Phật giáo nằm tại trung Tâm Hà Nội

16:41 ICT Thứ hai, 25/01/2021
  • Nhà sách nhận in ấn tất cả các kinh sách của Phật Giáo và tượng Phật gửi đi tất cả các tỉnh thành đến tận nhà hoặc chùa. A Di Đà Phật!
     

Hỗ trợ liên hệ

Nhà sách phật giáo Tịnh Liên
  • address Vào 5m ngõ 187 Bà Triệu - Hà Nội
  • phone Gmail: nhasachtinhlien187
  • phone Điện thoại: 043 974 8417
  • phone Di động: 094 278 3333

Tìm kiếm sách

Từ khóa
Giá từ
Đến

Trên Google+

Trên Facebook

Kinh Phổ Môn

Mã sản phẩm: S0071 - 27989 Lượt xem
Phẩm Phổ Môn diễn bày công đức thần thông diệu dụng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát
Dịch giả : Tuệ Nhuận
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Hồng Đức
Số trang : 72
Chia sẻ :

KINH PHỔ MÔN

 (ĐỈNH LỄ TAM BẢO)
Tất thảy cung kính.
Dốc lòng kính lạy Phật - Pháp - Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lễ) 000
(DÂNG HƯƠNG)
Chúng con kính dâng lễ phẩm
Nguyện hương thơm bay tận mười phương
Cúi xin Phật rủ lòng thương
Chứng cho con có tâm hương cúng dàng
Hương cầu đạo mở mang khắp cõi
Để chúng sinh được khởi Phật tâm. (1 vái) 000
Cúng dàng rồi - Tất thảy cung kính.
Dốc lòng kính lạy Phật - Pháp - Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lễ) 000
(CA NGỢI ĐỨC PHẬT)
Ơn Đức Phật sáng soi đuốc tuệ
Đạo cao siêu không thể nghĩ bàn
Hoá thân biến khắp không gian
Giáo lý mầu nhiệm khai quang sáng ngời
Đủ phương tiện độ đời cứu kính
Khắp loài phàm, Trời, Thánh quy y
Tấm lòng hỷ xả từ bi
Cứu khổ cứu nạn thật vì chúng sinh.
Tám mươi vẻ thân hình tột bậc
Đủ ba hai tướng tốt khác thường
Uy nghi cảm hoá mười phương
Khiến cho các cõi được nương tựa nhờ.
Con bao kiếp mê mờ chính Pháp
Nhờ thiện duyên nay được làm người
Lại may được gặp Phật rồi
Dốc lòng kính lạy xin Ngài xét soi.
Đường Thánh Đạo con noi gương sáng
Lấy tâm từ xả oán trừ mê
Nguyện cho chúng sinh cùng về
Cực Lạc thế giới là quê muôn đời.
Án Phạ Nhật La Vật. (3 lần) 1 vái
(BA LẠY)
1- Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lễ) 0
2- Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn, Linh Sơn Hội Thượng Phật, Bồ Tát.(1 lễ) 0
3- Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ) 000
(SÁM HỐI)
Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng quy mệnh sám hối: (1 lễ) 000
Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám hối:
Xưa kia con tạo bao nghiệp ác
Đều do ba độc: tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Hết thảy, con nay cầu sám hối
Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy
Thảy đều tiêu diệt được yên vui
Niệm niệm cùng khắp trong cõi Pháp
Rộng độ chúng sinh chẳng thoái lui. (1 vái) 000
Sám hối phát nguyện rồi, quy mệnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát cùng khắp bậc Tam Bảo. (3 lễ) 1 vái 000
(TÁN HƯƠNG)
Lư hương vừa bén chiên đàn
Khắp trong cõi pháp Đạo Tràng thơm thay
Hải hội chư Phật đều hay
Theo chỗ dâng kết đài mây trong lành
Ân cần giãi tỏ lòng thành
Toàn thân chư Phật hiện hành độ cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000
TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN
Án lam, sa ha. (7 lần) 0
VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN
Án sỉ lâm, bộ lâm. (7 lần) 0
ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ
Án a na lệ tỳ sá đề, bệ ra bạt đà ra đà rị, bàn đà, bàn đa lễ, bạt đà ra, báng ni phấn, hổ hấn đô lư úng phấn sa bà ha. (3 lần) 0
AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. (3 lần) 0
PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN
Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (3 lần) 0
THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia, nam mô a rị gia, bà lô yết đế, thước bát ra gia, bồ đề tát đá bà gia, ma ha tát đá bà da, ma ha ca lô ni ca gia. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tả. Nam mô tất cát lị đoá y mông, a lị gia, bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dậng, tát bà tát đá, na ma bà tát đá, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca la đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma la ma la, ma hê ma hê rị đà dậng, câu lô câu lô yết mông, độ lô độ lô phạt sà gia đế, ma ha phạt sà gia đế, đà la đà la, địa lị ni, thất Phật ra gia, gia ra gia ra, ma ma phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sấm Phật, ra xá lị, phạt sa phạt sấm Phật ra sá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị, sa ra sa ra, tất lị tất lị, tô lô tô lô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế lị dạ, na ra cẩn trì, địa lị sắt ni na, ba dạ ma na sa bà ha, tất đà dạ sa bà ha, ma ha tất đà dạ sa bà ha, tất bà dụ nghệ, thất phàn ra gia, sa bà ha, na ra cẩn trì, sa bà ha, ma ra na ra, sa bà ha, tất ra tăng a mục già da sa bà ha, sa bà ma ha, a tất đà dạ sa bà ha, giả cát ra a tất đà dạ sa bà ha, ba đà ma yết tất đá dạ, sa bà ha, na ra cẩn trì bàn già ra gia, sa bà ha, ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia, nam mô a rị gia bà lô cát đế thước phàn ra gia sa bà ha, Án tất điện đô mạn đá ra bạt đà da, sa bà ha.
 (ít nhất 3 lần chú đại bi) 000
NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI
Nam mô Phật Đà Gia
Nam mô Đạt Ma Gia
Nam mô Tăng Già Gia.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi tâm giả, đát điệt tha, Án chước yết ra phạt để chấn đa mạt ni, ma ha bát đắng mế, rô rô rô rô, để sắt tra, thước ra A yết lị sa dạ, hồng phấn sa ha. Án bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hồng, Án bát lạt đà, bát đản mế hồng. 0
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nẵng mồ tam mãn đá mẫu đà nẫm, A bát ra để, hạ đa xá, sa nẵng nẫm, đát điệt tha, Án già già, già hế già hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá, để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra, phiến để ca, thất dị duệ, sa phạ ha. 0
CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ
Nam mô Phật Đà Gia
Nam mô Đạt Ma Gia
Nam mô Tăng Già Gia.
Án tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, cát rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, sa phạ ha. 0
PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ
Khể thủ quy y Tô Tất Đế
Đầu diện đỉnh lễ Thất Câu Chi
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề
Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ.
Nam mô tát đá nẫm tam diểu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ, chủ lệ Chuẩn Đề sa bà ha. 0
THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI
Án nại ma ba cát ngoã đế, A ba la mật đạp, A ưu rị A nạp, tô tất lễ, thực chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp nghiệt đạt dã, A ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát lễ dã tháp, án tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, nghiệt nghiệt nại tang, mã ngột nghiệt đế, sa ba ngoã tỷ thuật đế, mã hát nại dã, bát rị ngõa rị sa hát. 0
DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà dã. Đát tha yết đa gia, a ra hát đế, tam diểu tam bột đà gia, đát điệt tha, Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha. 0
QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN
Án ma ni bát minh hồng, ma hạt nghê nha nạp, tích đô đặc, ba đạt tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát tát, nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp, cát nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, đâu thắc ban nạp, nại ma lô cát, thuyết ra da sa ha. 0
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN
Li bà li bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chân lăng kiền đế, sa bà ha. 0
VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ
Nẵng mồ A di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tỳ, A di lị đá, tất đam bà tỳ, A di lị đá, tỳ ca lan đế, A di lị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca lệ, sa bà ha 0
THIỆN THIÊN NỮ CHÚ
Nam mô Phật Đà
Nam mô Đạt Ma
Nam mô Tăng Già.
Nam mô thất lợi, ma ha đề tỵ gia, đát lễ dã tha, ba lợi phú lâu na giá lợi, tam mạn đà đạt xá ni, ma ha tỳ ha la già đế, tam mạn đà tỳ ni già đế, ma ha ca lợi dã, ba nễ ba ra ba nễ, tát lị phạ lật tha, tam mạn đà tu bát lê đế, phú lệ na, A lợi na, đạt ma đế ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu bả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà A tha, A nâu bà ra ni.
Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 1 vái 000
 
NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG CHƯ PHẨM TÔN KINH
Hơn sáu muôn lời bảy quyển vàng
Bao hàm diệu nghĩa rộng mênh mang
Đề Hồ khắp chốn nhuần thơm dịu
Cam Lộ toàn thân mát nhẹ nhàng
Ngọc trắng bên răng tuôn xá lợi
Sen hồng đầu lưỡi phóng hào quang
Dù cho tạo tội hơn non núi
Diệu pháp trì chưa tới mấy hàng.
Nam mô Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 000
 
KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu
Muôn đời khó gặp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy được trì thụ
Chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 000

 

Xem qua một vài trang sách

Xin quý khách bấm vào hình ảnh thu nhỏ của trang sách muốn xem dưới đây để bật công cụ phóng to. Trên công cụ phóng to, rê chuột vào bên lề phải-lề trái để hiện các nút sang phải, sang trái. Nhấn vào các nút sang phải, sang trái để lật giở sách. Nhấn nút x để đóng

Độc giả bình luận về sách

Quý vị có thể bình luận hoặc nêu các câu hỏi đáp về sản phẩm dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời cũng tại mục bình luận này

Avata
- Ngày:
a di da phat. tu ngu sai roi doc gia oi.minh doc het kinh pho mon nhung tu ngu doc ko thuan nhu moi ngay minh doc.xin phep cho minh kinhdung tu de hieu nghiemva cam ung tam linh ve phat giao.xin cam on
Avata
- Ngày:
A Di Da Phat phat tử dug từ sai het roi.kinh phat phai la thỉnh k dc dug từ mua.chí tâm đảnh lễ sẻ thấy nhiệm mầu
Avata
- Ngày:
Em muốn mua mà bận không tới cửa hàng được. Xin cho em hỏi nhà sách mình có ship hàng không ạ
Avata
- Ngày:
nếu ai cần kinh phật thì lien hệ voi mình qua sdt: 0915116885 mình sẽ gửi chuyển phát nhanh đến tận tay. nếu ở hà nội thì mình sẽ mang đến tận nơi
A di da phật
Avata
- Ngày:
Tôi muốn mua hàng mà khó quá
Avata
- Ngày:
kinh hay quá cho cháu đọc nốt đi được không ạ
Avata
- Ngày:
Xin Cam On!
Avata
- Ngày:
Kính thưa nhà sách, em muốn thỉnh 1 cuốn Kinh Phổ Môn này được không ạ

Số ký tự được gõ là 250

Đầu sách cùng loại