ĐÀM THOẠI DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH - THÍCH THIỆN ĐẠO ĐÀM THOẠI DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH - THÍCH THIỆN ĐẠO Dịch: Thích Thiện Đạo
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 763 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng (bọc nilon)
Khổ: 16x24cm
Năm Xuất Bản: 2021
Độ Dày: 4,3cm
DTPH GIẢNG GIẢI KINH 100.000 đ Số lượng: 5 Quyển
 • ĐÀM THOẠI DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH - THÍCH THIỆN ĐẠO

 •  377 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: DTPH
 • Giá bán: 100.000 đ

 • Dịch: Thích Thiện Đạo
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 763 Trang
  Hình Thức: Bìa Cứng (bọc nilon)
  Khổ: 16x24cm
  Năm Xuất Bản: 2021
  Độ Dày: 4,3cm


Số lượng
Lời Tựa Đàm Thoại Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Đức Như Lai xuất hiện trên đời nhằm ý nguyện cho hết thảy chúng sanh đều đạt đến cảnh giới Niết Bàn Chơn thường tịch tịnh. Thích hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cho nên Đức Phật phải dùng nhiều phương tiện trong thời thuyết pháp. Vì phương tiện ấy, hơn 40 năm thuyết pháp của Ngài Thích Ca Mâu Ni, chúng sanh chứng ngộ phần nhiều mà Đạo Bồ Đề ít người đạt đến. Ngài rèn luyện cho Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát dứt sạch chấp trước. Ngài mới dẫn lên đỉnh Linh Thứu Sơn mở hội Pháp Hoa. Còn các kinh khác Ngài giảng ở Tịnh Xá.


 
đàm thoại diệu pháp liên hoa kinh


Với yêu cầu quan trọng như thế, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này quét sạch quyền thừa để phát huy Thật Tướng. Khai Quyền hiểu Nhất Thừa. Đức Phật thuyết dạy vô ngàn phương tiện để khai tỏ Tích Môn hiểu Bổn Môn hay Khai Quyền hiểu Nhất Thừa, Vĩnh Hằng, Bất tử. Kính bạch Quý bậc Cao Tăng Từ-Bi-Hỷ-Xả chỉ cho con tu học Phật Pháp chưa được bao nhiêu, mà dám theo lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, tu hành theo kinh, thực hành những việc lớn lao. Mong Quý Thầy Từ-Bi-Hỷ-Xả dạy cho con được định tâm trong Phật Pháp xứng đáng là hành giả Pháp Hoa Kinh.

Con xin đốt nén tâm hương cầu xin Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng phóng từ quang hộ niệm cho Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn đọc, tụng, thọ, trì Kinh Pháp Hoa đạt được vô lượng Tam Muội, thâm nhập vô lượng Đà La Ni, hóa độ vô lượng chúng sanh đồng thành Phật đạo. Từ khi ngồi ghế nhà trường Đại học, học các môn Tôn giáo … Con đã tin và ưa nhất Kinh Pháp Hoa và chăm đọc. Nay con theo lời dạy trong Kinh Pháp Hoa, cố gắng soạn lược giảng Diệu Pháp Liên Hoa kính dâng lên cúng dường Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng.


 
đàm thoại diệu pháp liên hoa kinh 1Con thành tâm khắc cốt ghi tâm công ơn giáo dưỡng của các vị Cao Đức: Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Từ Thông, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Thiền sư Minh Chánh, Tiến sĩ Hòa thượng Nikkyo. Tiến sĩ Hòa thượng Thích Trí Quảng Y chỉ. Con đã đọc và tham khảo sách của quý Ngài. Các Ngài là cây Tùng đã che mát cho chúng con tu học Phật Pháp để được xứng đáng là hành giả Pháp Hoa Kinh. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính Tựa, Thích Thiện Đạo
PL 2556, Nhâm Thìn 2012


 
đàm thoại diệu pháp liên hoa kinh 2Trích “Ý Nghĩa Về Đại Thừa”:

Hỏi: 1/ - Thế nào gọi là kinh Đại Thừa?

Đáp: kinh Đại Thừa là: Theo định nghĩa của các nhà chú giải kinh điển Bắc Tạng thì kinh Đại thừa được ví như là một cỗ xe lớn. Hay cái bè lớn. Có khả năng đưa chúng sanh từ chốn đau khổ đến nơi an lạc, từ chỗ ác đến chỗ lành, từ bến mê lầm đến bờ giác ngộ. Giáo pháp vừa lợi mình và lợi người. Người tu theo pháp môn này cũng không khác nào vừa độ mình và độ cho người khác, cũng thoát khỏi khổ đau đến chỗ an vui đó gọi là tu theo Đại Thừa Giáo.

Hỏi: 2/- Trong kinh Đại Thừa Đức Phật dạy thế nào?

Đáp: trong kinh Đức Phật dạy người tu Đại Thừa Giáo thì phải phát tâm rộng lớn như bốn lời nguyện của Bồ Tát:

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”.

Hoặc phát lời nguyện khác:

“Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo”.


 
đàm thoại diệu pháp liên hoa kinh 3


Hỏi: 3/- Muốn thành tựu được như vậy thì phải tu theo pháp môn nào?

Đáp: muốn thành tựu thì phải tu theo pháp môn: Bố thí – Trì giới – Nhẫn nhục – Tinh tấn – Thiền định – Trí tuệ gọi là Sáu Ba La Mật. Hay Bát Chánh Đạo: Chánh kiến – Chánh ngữ - Chánh tư duy – Chánh nghiệp – Chánh mạng – Chánh tinh tấn – Chánh niệm – Chánh định. Nếu tu theo Sáu Pháp Ba La Mật và Bát Chánh Đạo thì cũng có thể độ được mình và độ được người khác nữa. Đó là pháp tu theo Đại Thừa Giáo. Hay nói cách khác là nền tảng của Kinh Pháp Hoa, độ cho người chính là độ cho mình.

Hỏi: 4/- Vậy nội dung Kinh Đại Thừa Giáo là gì?

Đáp: Kinh Đại Thừa Giáo là thể hiện những lời Đức Phật khuyên bảo, răn dạy để chúng sanh mở lòng từ bi, mở rộng trí tuệ, để nhìn thấy khổ của mình, của mọi người, mà phát tâm rộng lớn, nguyện độ cho ình và độ cho người khác, chứ không phải độ riêng cho mình mà thôi, cho nên kinh này, lời dạy này được gọi là Đại Thừa Giáo.


 
đàm thoại diệu pháp liên hoa kinh 4


Hỏi: 5/- Nói rộng ra như thế nào?

Đáp: nói rộng ra, những lời dạy nào mang ý nghĩa tự lợi, lợi tha, vì giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người, thì lời dạy đó, những kinh đó cũng được gọi là Kinh Đại Thừa. Riêng kinh Pháp Hoa nhằm về Đại Thừa Giáo chỉ cho chúng ta cách tu: tự lợi mình, lợi người hơn hẳn, vì độ cho người tức là độ cho mình nên gọi là kinh Đại Thừa. Vì bản tâm Đại Thừa là chúng sanh tâm. Cái tâm ấy lớn bao nhiêu thì cỗ xe hay cái bè ấy lớn bấy nhiêu. Chở chúng sanh từ bến mê sang bến ngộ. Đó là tóm tắt sơ qua về Đại Thừa Giáo…


 
đàm thoại diệu pháp liên hoa kinh 5MỤC LỤC:
+ LỜI TỰA
+ Ý NGHĨA VỀ ĐẠI THỪA
+ LỊCH SỬ, NGUỒN GỐC KINH PHÁP HOA
+ ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG NGHĨA
 • Văn Kinh
 • Phẩm Thuyết Pháp
 • Phẩm Mười Điều Công Đức
+ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH – QUYỂN THỨ I
 • Phẩm Tựa, Thứ Nhất
 • Phẩm Phương Tiện, Thứ Hai
+ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH – QUYỂN THỨ II & III
 • Phẩm Thí Dụ, Thứ Ba
 • Phẩm Tín Giải, Thứ Tư
 • Phẩm Dược Thảo Dụ, Thứ Năm
 • Phẩm Thọ Ký, Thứ Sáu
 • Phẩm Hóa Thành Dụ, Thứ Bảy
+ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH – QUYỂN THỨ IV & V
 • Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký, Thứ Tám
 • Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký, Thứ Chín
 • Phẩm Pháp Sư, Thứ Mười
 • Phẩm Hiện Bảo Tháp, Thứ Mười Một
 • Phẩm Đề Bà Đạt Đa, Thứ Mười Hai
 • Phẩm Khuyến Trì, Thứ Mười Ba
 • Phẩm An Lạc Hạnh, Thứ Mười Bốn
 • Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, Thứ Mười Lăm
 • Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Thứ Mười Sáu
 • Phẩm Phân Biệt Công Đức, Thứ Mười Bảy
+ DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH – QUYỂN THỨ VI & VII
 • Phẩm Tùy Hỷ Công Đức, Thứ Mười Tám
 • Phẩm Pháp Sư Công Đức, Thứ Mười Chín
 • Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, Thứ Hai Mươi
 • Phẩm Như Lai Thần Lực, Thứ Hai Mươi Mốt
 • Phẩm Chúc Lụy, Thứ Hai Mươi Hai
 • Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, Thứ Hai Mươi Ba
 • Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Thứ Hai Mươi Bốn
 • Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, Thứ Hai Mươi Lăm
 • Phẩm Đà La Ni, Thứ Hai Mươi Sáu
 • Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, Thứ Hai Mươi Bảy
 • Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, Thứ Hai Mươi Tám
+ TÓM TẮT TỪNG PHẨM KINH


 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây