Hotline: 094.278.3333

Phật học phổ thông Phật học phổ thông Phật học phổ thông có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, thấy được chỗ quí báu của Ðạo, để cho lòng tin được chân chính và vững bền. S0264 Sách giáo lý 300.000 đ Số lượng: 1 Bộ
 • Phật học phổ thông

 •  13773 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S0264
 • Giá bán: 300.000 đ

 • Phật học phổ thông có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, thấy được chỗ quí báu của Ðạo, để cho lòng tin được chân chính và vững bền.


Số lượng
Trọn bộ "Phật học phổ thông" gồm 3 quyển:

NỘI DUNG QUYỂN 1: gồm khóa I, II, III, IV

 • Nội dung Khóa I: Nhân Thừa Phật Giáo

Bài Thứ 1: -Ðạo Phật

Bài Thứ 2: -Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (từ giáng sinh đến thành đạo)

Bài Thứ 3: -Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (từ thành đạo đến Niết Bàn)

Bài Thứ 4: -Quy Y Tam Bảo

Bài Thứ 5: -Ngũ Giới

Bài Thứ 6: -Sám Hối

Bài Thứ 7: -Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật

Bài Thứ 8: -Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật

Bài Thứ 9: -Ăn Chay

Bài Thứ 10:-Bát Quan Trai Giới 
 • Nội dung Khóa II: Thiên Thừa Phật Giáo

Bài Thứ 1: -Bổn phận của Phật tử tại gia

Bài Thứ 2: -Vu lan bồn

Bài Thứ 3: -Vô thường

Bài Thứ 4: -Thiểu dục và Tri túc

Bài Thứ 5: -Nhân quả

Bài Thứ 6: -Luân hồi

Bài Thứ 7: -Thập thiện nghiệp

Bài Thứ 8: -Tứ nhiếp pháp

Bài Thứ 9: -Lục hòa

Bài Thứ 10: -Tịnh độ

Bài Thứ 11: -Lược sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 đại nguyện
 • Nội dung Khóa III: Thiên Thừa Phật Giáo

Bài Thứ 1: -Khái niệm tổng quát về Tứ diệu đế

Bài Thứ 2: -Khổ đế

Bài Thứ 3: -Tập đế

Bài Thứ 4: -Tập đế 2

Bài Thứ 5: -Diệt đế

Bài Thứ 6: -Diệt đế 2

Bài Thứ 7: -Đạo đế(Tứ niệm xứ)

Bài Thứ 8: -Ðạo đế (Tứ chánh cần)

Bài Thứ 8b:-Đạo đế(Tứ như ý túc)

Bài Thứ 9: -Đạo đế(Ngũ căn lực)

Bài Thứ 9b:-Ðạo đế (Thất bồ đề phần)

Bài Thứ 10:- Ðạo đế (Bát chánh đạo)
 • Nội dung Khóa IV: Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo

​Bài Thứ 1:  -Quán Sổ Tức

Bài Thứ 2: -Quán Bất Tịnh

Bài Thứ 3: -Quán Từ Bi

Bài Thứ 4: -Quán Nhân Duyên

Bài Thứ 5: -Quán Giới Phân Biệt

Bài Thứ 6: -Bố Thí Ba La Mật

Bài Thứ 6b:-Trì Giới Ba La Mật

Bài Thứ 7 :-Tinh Tấn Ba La Mật

Bài Thứ 7B:-Nhẫn Nhục Ba La Mật

Bài Thứ 8 :-Thiền Ðịnh Ba La Mật

Bài Thứ 8b:-Trí Huệ Ba La Mật

Bài Thứ 9: -Tứ Vô Lượng Tâm

Bài Thứ 10:-Ngũ Minh

QUYỂN 2: gồm khóa V, VI, VII,VIII

 • Nội dung Khóa V: Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh

​Bài Thứ 1: -Lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ

Bài Thứ 2: -Lịch sử Phật giáo Trung Hoa

Bài Thứ 3: -Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Bài Thứ 4: -Lịch sử Phật giáo Việt Nam (tiếp theo)

Bài Thứ 5: -Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới và Việt Nam cận đại

Bài Thứ 6: -Mười tông phái ở Trung Hoa: Luật tông , Tịnh độ tông, Thiền tông

Bài Thứ 7: -Mười tông phái ở Trung Hoa (Tiếp theo): Pháp-tướng tông, Mật tông, Thiên-thai tông

Bài Thứ 8: -Mười tông phái ở Trung Hoa (Tiếp theo): Hoa nghiêm tông, Tam luận tông, Câu-xá tông, Thành thật tông

Bài Thứ 9: -Vũ- trụ-quan Phật Giáo

Bài Thứ 10: - Nhân-sinh quan Phật Giáo
 • Nội dung Khóa VI: Triết Lý Đạo Phật Hay Là Đại Cương Kinh lăng Nghiêm

 • Nội dung Khóa VII: Triết Lý Ðạo Phật Hay Là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm

​Bài Thứ 1: -Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng

Bài Thứ 2: -Phật Dạy Chân Tâm Phi Tất Cả Tướng

Bài Thứ 3: -A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Ðã Ngộ

Bài Thứ 4: -Ngài A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở chỗ Nào và Làm Sao Mở được

Bài Thứ 5: -Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Bài Thứ 6: -Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Bài Thứ 7: -Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm
 
 • Nội dung Khóa VIII: Kinh Viên giác

Bài Thứ 1: Bài Thứ Nhứt: Chương Văn Thù

Bài Thứ 2: Chương Phổ Hiền

Bài Thứ 3: Chương Phổ Nhãn

Bài Thứ 4: Chương Kim Cang Tạng

Bài Thứ 5: Chương Di Lặc Bồ tát

Bài Thứ 6: Chương Thanh Tịnh Huệ

Bài Thứ 7: Chương Oai Ðức Tự Tại

Bài Thứ 8: Chương Biện Âm

Bài Thứ 9: Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng

Bài Thứ 10:Chương Phổ Giác

Bài Thứ11:Chương Viên Giác

Bài Thứ12:Ch ương HiềnThiện Thủ

QUYỂN 3:GỒM KHÓA IX, X,XII,XII

 
 • Nội dung Khóa IX: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN

Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG
Bài thứ nhứt: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ hai: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ ba: I. Tâm vương

Bài thứ tư: Ý thức

Bài thứ năm: Mạt na thức

Bài thứ sáu: A lại da thức

Bài thứ bảy: II. Tâm sở

Bài thứ tám: E.Tuỳ phiền não

Bài thứ chín: G.Bất định Tâm sở - III. Sắc pháp

Bài thứ mười: IV. Tâm bất tương ưng hành pháp  - V. Vô vi pháp

Tập nhì: LUẬN A ĐÀ NA THỨC

Luận A-Ðà-Na Thức

Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI:

Lời của dịch giả

Lời tựa

Bài thứ nhứt: Duy thức tam thập tụng dị giải

Bài thứ hai : nt

Bài thứ ba : nt

Bài thứ tư : nt

Bài thứ năm : nt

Bài thứ sáu : Giải thích các điều nghi

Bài thứ bảy : nt

Duy thức tam thập tụng: chánh văn

NHƠN MINH LUẬN

Bài học thuộc lòng

Nhơn minh luận cương yếu

A. Tôn

B. Nhơn

C. Dụ
 • Nội dung Khóa X:LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN (DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI)


01-Nhơn duyên

02- Tâm Chơn như (Chơn tâm)

03- Tâm Sanh diệt (Thức A lại da)

04-Nói về nghĩa "Giác"

05-Nói về nghĩa "Bất giác"

06-Nói về nghĩa "Bất giác"  Ý tương tục và Ý thức

07-Nói về nghĩa "Bất giác" Tâm nhiễm ô

08-Nói về nghĩa "Bất giác" Bốn món huân tập

09-Nói về nghĩa "Bất giác" Bốn món huân tập (Tiếp Theo)

10-Nói về nghĩa "Bất giác" Chơn như và vô minh, thỉ và chung

11-Nói về nghĩa "Bất giác" Ba đại nghĩa của tâm

12-Ðối Trị Các Chấp Sai Lầm-Chấp Ngã và Chấp Pháp

13-Ba Món Phát Tâm

14-Ba Món Phát Tâm (Tiếp theo v hết)

15-Tín tâm, Tu Hành-Bốn món tín tâm và năm môn tu hành

16-Tín tâm, Tu Hành-Các thứ ma chướng và mười điều lợi ích tu Thiền

17-Lời Dịch giả

18-Luận Đại Thừa Khởi Tính
 • Nội dung KHOÁ XII: KINH KIM CANG

Dịch nghĩa và lược giải

Lời Tựa

Bài thứ nhứt: -Đề mục Kinh

        A. Phần tự

Bài thứ hai: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ ba: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ tư: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ năm:-B. Phần Chánh tôn

Bài thứ sáu: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ bảy: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ tám: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ chín: -B. Phần Chánh tôn

Bài thứ mười:-C. Phần Lưu thông

BÁT NHÃ TÂM KINH

Dịch Bản

Kinh Bát Nhã toát yếu

Bát Nhã tâm kinh

Lược Giải

Kinh Đại Bát Nhã toát yếu

Phần Duyên khởi -Phần Chánh tôn

 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây