KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TRÍ TỊNH KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TRÍ TỊNH Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
NXB: Hồng Đức 
Số Trang: 46 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm 
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2016
Độ Dày: 0,4cm
KT01 THÍCH TRÍ TỊNH 10.000 đ Số lượng: 1001000 Quyển
 • KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TRÍ TỊNH

 •  31639 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KT01
 • Giá bán: 10.000 đ

 • Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
  Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
  NXB: Hồng Đức 
  Số Trang: 46 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm 
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2016
  Độ Dày: 0,4cm


Số lượng
Số lượng: 1001000 Quyển

Kinh Phổ Môn thực ra là Phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đây là phần kinh văn đức Thế Tôn thuyết giảng về uy đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cổ kim đến nay người trì tụng Kinh Phổ môn này được cảm ứng thoát khổ không thể kể xiết, nhiệm mầu vô cùng.


 

kinh phổ môn 1 minBất kỳ ai, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, đọc xong kinh Phổ Môn này, biết về uy lực của danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Nếu thường trì niệm thánh hiệu thì không cầu nào chẳng được, không nạn nào đến được nơi thân. Bồ Tát quán xét âm thanh, mong cầu của chúng sanh, trong sát na hiện thân ứng cứu: Ý nghĩa của Tầm thanh cứu khổ là như thế đó!NGHI THỨC TỤNG KINH PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tán Lư Hương
Lò hương vừa nhen nhúm
Pháp giới đã được xông
Các Phật trong hải hội đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành
Lòng thành mới ân cần
Các Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới
Án lam (7 lần)

Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp
Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạt thuật độ hám (3 lần)

Bài Kệ Khai Kinh
Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăn nghìn muôn ức khó gặp
Con nay nghe thấy được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.

Bài Khen Ngợi Kinh
Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn
Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu
Trong cổ nước cam lộ rịn nhuần
Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát
Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi
Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang
Dầu cho tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng.
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)
TRÍCH: KINH PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Lúc bấy giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.

Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ Tát này được như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn.

Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu các thứ báu, vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỷ La Sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi. 

kinh phổ môn 2
Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được.

Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: “Các thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sinh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này”.

Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần to lớn như thế. 

kinh phổ môn 3 min
Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục.

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng giận.

Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ.

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế.

Nếu có chúng sinh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sinh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh hiệu của sáu mươi hai ức hằng hà sa bồ tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng?”

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”.

Phật nói: “Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phúc của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận. Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế.”….

 

   
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây