Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm - bản kinh quan trọng cho hành trình tu chứng của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh S0145 Kinh bắc tông 0 đ Số lượng: 1001000 Bức
  • Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm

  •  11804 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S0145
  • Giá bán: 0 đ

  • Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm - bản kinh quan trọng cho hành trình tu chứng của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh


Số lượng
(Trích nội dung trong cuốn Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh)

Kinh nầy Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm là phẩm thứ nhì trong bộ kinh đồ sộ Đại Bảo Tích mang số 310, Đại chánh tân tu Đại Tạng Kinh, còn có tên Đà la ni vương và Đà la ni ấn. Đà la ni thường được dịch là tổng trì hay nhiếp trì, nên hiểu như là bài toát yếu tóm lược, còn được dịch là minh chú.

          Bản kinh nầy rất quan trọng cho hành trình tu chứng vì chính đức Phật Thích Ca thuyết ba vấn đề quan yếu, là thế nào:

          1. Tổng trì vô thượng.

          2. Tổng trì xuất ly giải thoát.

          3. Tổng trì thanh tịnh.

          Chúng ta hãy lắng nghe những lời dạy của Đức Phật:

          - "Nếu người nào mong cầu tuệ giác vô thượng, cầu giải thoát sinh tử, cần phải hiểu rõ những giáo pháp của Như Lai diễn thuyết".

          - "Các Bồ tát vun trồng căn lành thì được nghe và thọ trì pháp bảo thậm thâm nầy, do đây Bồ tát được Nhất thiết chủng trí".

          - "Kinh nầy có thể tùy thuận chứng nhập pháp trí vô thượng, vì muốn khai thị pháp tạng đà la ni của Như Lai nên lưu bố như vậy".

          Bộ Kinh Đại Bảo Tích đã được Hòa thượng Trí Tịnh dịch và Ban Văn hóa Thành hội TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1999. Thành kính xin Hòa thượng hoan hỉ cho phép tái bản phẩm Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm nầy để Tăng Ni Phật tử có tài liệu tu học.

          Nguyện đem công đức ấn tống kinh nầy hồi hường khắp tất cả chúng sinh đều qui hướng Phật đạo và phát khởi Tâm Bồ Đề, đồng thành Chánh Giác Vô Thượng.
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây