094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH DƯỢC SƯ (BẢN ÂM - NGHĨA) - HT THÍCH HUYỀN DUNG KINH DƯỢC SƯ (BẢN ÂM - NGHĨA) - HT THÍCH HUYỀN DUNG Hán Dịch: Pháp Sư Huyền Trang
Việt Dịch: Thích Huyền Dung
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 116 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 16x24cm
Năm Xuất Bản: 2021
Độ Dày: 0,5cm
KDS3 KINH TỤNG 25.000 đ Số lượng: 198 Quyển
 • KINH DƯỢC SƯ (BẢN ÂM - NGHĨA) - HT THÍCH HUYỀN DUNG

 •  3355 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KDS3
 • Giá bán: 25.000 đ

 • Hán Dịch: Pháp Sư Huyền Trang
  Việt Dịch: Thích Huyền Dung
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 116 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 16x24cm
  Năm Xuất Bản: 2021
  Độ Dày: 0,5cm


Số lượng
Lời Nói Đầu
Có người cho rằng Đạo Phật là đạo chán đời. Bao nhiêu nỗi khổ như sinh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết khổ buộc ràng nhơn loại từ hạng nghèo hèn cho đến bậc tôn quý giàu sang, không ai tránh được cái vòng luẩn quẩn ấy. Và cũng bởi cái vòng sinh, lão, bịnh, tử luân chuyển vô cùng kia, Đức Thích Ca đã vứt bỏ thân thế, đoạn tình ân ái hẹp hòi để đi tìm chơn lý giải thoát. Khi đã thành đạo Bồ-đề, trải 49 năm chu du thuyết pháp, Ngài đã tùy căn cơ của chúng sinh, khi quyền, khi thật nói ra vô lượng pháp môn để cứu độ muôn loài thoát khổ, được vui. Như vậy, Đức Phật Tổ của chúng ta vì chán đời đi tu để tìm phương cứu đời, thì sự chán đời ấy khác hẳn sự chán đời của kẻ phàm phu chỉ có biết cách quyên sinh để trốn đời mà không khi nào trốn được.

 
kinh dược sư âm nghĩa 1


Có người cho rằng Đạo Phật là một đạo chết, không làm ích lợi gì cho ai. Phải, Đạo Phật là đạo chết đối với những ai có một tấm lòng chết, nghĩa là không chịu nương theo ánh sáng trí huệ, từ bi của chư Phật để tìm con đường sống đấy thôi. Phật đã nói gì với chúng ta? Tất cả nỗi vui, khổ đều do tâm niệm tạo nên. Có tâm niệm ác sẽ gây nghiệp ác và chịu quả báo ác; có tâm niệm lành sẽ gây nghiệp lành và được hưởng quả an vui. Cảnh giới tịch tịnh yên vui và cảnh giới địa ngục khổ não chỉ ở trước mắt chúng ta. Thế mà nhơn loại dường như không để ý đến nền giáo pháp nhiệm mầu ấy, lại cứ đi tìm hạnh phúc và xây lâu đài hạnh phúc trên cát mộng đâu đâu.
 
kinh dược sư âm nghĩa 2 min


Chúng ta phải công nhận loài người thông minh quá, tài trí quá, nhưng cố giữ những cố tật: tham, sân, si, sát, đạo, dâm, vọng thì dẫu thông minh, tài trí đến đâu cũng không thể làm cho thế giới yên vui được. Thật vậy, lịch sử thế giới đã chứng kiến biết bao cải cách vĩ đại và nền khoa học thực nghiệm đã tiến đến trình độ quá cao, thế mà nhơn loại chưa bao giờ hưởng được hạnh phúc hoàn toàn. Đạo Phật dạy người tu tập cho minh tâm, kiến tánh thông hiểu mọi sự, mọi vật trong vũ trụ, thêm vào đó những đức tính từ bi, hỷ, xả, làm cho người đời thuần thục, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không xâm lấn nhau, cùng nhau chung sống trong cảnh hòa vui êm đẹp.
 
kinh dược sư âm nghĩa 3


Trong quyển Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Âm Nghĩa này, Đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta cái thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư cùng những công hạnh và nguyện lực rộng lớn của Ngài. Phải chăng đó là những phương thức tối diệu để chỉ cách cho ta tự tạo lấy một cảnh giới huy hoàng mà trong đó chúng ta sẽ tìm được niềm vui bất diệt? Huống chi trong Pháp tạng có nói: “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, nghĩa là cả ba cõi đều do tâm tạo ra, muôn pháp đều do nơi thức mà có. Như thế, thì nhơn loại có thể tự mình thay đổi thế giới đang say cuồng này trở thành thế giới Tịnh Lưu Ly cũng được chớ khó chi. Vì lẽ ấy, chúng tôi nghĩ nên cho ra đời bản dịch cuốn Kinh Dược Sư, một cánh hoa tươi đẹp trong rừng hoa Tam Tạng kinh điển.

Chúng tôi mong sao, các tín đồ khi đọc xong cuốn Kinh dịch nghĩa này đều khởi lòng tin vững chắc, tin lời nói của Như Lai, làm theo phương pháp của Như Lai, Trong việc dịch Kinh này, chúng tôi xin cầu nguyện Tam Bảo chứng minh lòng chân thành của chúng tôi và trông mong ở lượng khoan hồng của các bậc cao minh miễn thứ và bổ chính cho những chỗ sai lầm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trường Phật học Mai Sơn - Mùa Hạ năm Kỷ Sửu (1949)
Thích Huyền Dung

 
kinh dược sư âm nghĩa 4 min


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai - Bổn Nguyện Công Đức - Âm Nghĩa
(Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Dịch)
Như thị ngã văn, nhứt thời Bạc Già Phạm du hóa chư quốc, chí Quảng Nghiêm thành, trụ nhạc âm thọ hạ, dữ Đại Bí-sô chúng bát thiên nhơn câu, Bồ Tát Ma-ha-tát tam vạn lục thiên, cập quốc vương, đại thần, Bà- la-môn, cư sĩ, Thiên long bát bộ, nhơn, phi nhơn đẳng, vô lượng đại chúng, cung kỉnh vi nhiễu, nhi vị thuyết pháp. Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi Pháp vương tử, thừa Phật oai thần, tùng tòa nhi khởi, thiên đản nhứt kiên, hữu tất trước địa, hướng Bạc Già Phạm, cung khúc hiệp chưởng, bạch ngôn : “Thế Tôn! Duy nguyện diễn thuyết, như thị tương loại, chư Phật danh hiệu, cập bổn đại nguyện thù thắng công đức, linh chư văn giả, nghiệp chướng tiêu trừ, vị dục lợi lạc, Tượng pháp chuyển thời chư hữu tình cố.”

Nhĩ thời Thế Tôn, tán Mạn Thù Thất Lợi đồng tử ngôn: “Thiện tai! Thiện tai! Mạn Thù Thất Lợi, nhữ di đại bi, khuyến thỉnh ngã thuyết chư Phật danh hiệu, bổn nguyện công đức, vị bạt nghiệp chướng sở triền hữu tình, lợi ích an lạc, tượng pháp chuyển thời, chư hữu tình cố. Nhữ kim để thính, cực thiện tư duy, đương vị nhữ thuyết”. Mạn Thù Thất Lợi ngôn: “Duy nhiên, nguyện thuyết, ngã đẳng nhạo văn.”

 
kinh dược sư âm nghĩa 5


Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi: Đông phương khứ thử quá thập Căn già-sa đẳng Phật độ, hữu thế giới danh Tịnh Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Mạn Thù Thất Lợi ! Bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bổn hạnh Bồ Tát đạo thời, phát thập nhị đại nguyện, linh chư hữu tình, sở cầu giai đắc.

Đệ nhứt đại nguyện : Nguyện ngã lai thế, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-đề thời, tự thân quang minh, xí nhiên chiếu diệu, vô lượng vô số vô biên thế giới, dĩ tam thập nhị đại trượng phu tướng, bát thập tùy hình, trang nghiêm kỳ thân, linh nhứt thiết hữu tình, như ngã vô dị…


 
kinh dược sư âm nghĩa 6Mục Lục:
Lời Nói Đầu
Nghi Thức Tụng Niệm
 • Niệm Hương
 • Cúng Hương Tán Phật
 • Kỳ Nguyện
 • Tán Phật
 • Quán Tưởng
 • Tán Dương Chi
 • Chú Đại Bi
 • Khai Kinh Kệ
 • Tán Phật
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh (Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Dịch)
Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn
 • Tán
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
 • Tán
 • Hồi Hướng
 • Tam Tự Quy Y
Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức (Phần Dịch Nghĩa)
 • Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn
 • Bài Tán Dược Xoa
 • Bát Nhã Tâm Kinh
 • Tiêu  Tai Cát Tường Thần Chú
 • Hồi Hướng
 • Tam Tự Quy Y
Thích Nghĩa
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây