094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH DƯỢC SƯ - BỒ TÁT GIỚI TUỆ NHUẬN KINH DƯỢC SƯ - BỒ TÁT GIỚI TUỆ NHUẬN Dịch Giả: BTG Tuệ Nhuận
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 82 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 16x27cm
Năm Xuất Bản: 2022
Độ Dày: 0,4cm
KDS2 KINH TỤNG 25.000 đ Số lượng: 200 Quyển
 • KINH DƯỢC SƯ - BỒ TÁT GIỚI TUỆ NHUẬN

 •  2541 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KDS2
 • Giá bán: 25.000 đ

 • Dịch Giả: BTG Tuệ Nhuận
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 82 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 16x27cm
  Năm Xuất Bản: 2022
  Độ Dày: 0,4cm


Số lượng
Kinh Dược Sư hay Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bản nguyện công đức, Kinh nói về bản nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở thế giới phương Đông, Cõi Tịnh Lưu Ly. Dược Sư âm Hán dich ra tiếng Việt nghĩa là Thầy thuốc. Đức Phật Dược Sư nói 12 đại nguyện nhằm cứu vớt hết thảy hữu tình, chúng sinh chịu các sự khổ đau về bệnh tật. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài là Giáo chủ thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông.


 
kinh dược sư 1
KHOA TỤNG
1. TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN
Úm lam. (21 lần)

2. VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN
Úm, sĩ lâm bộ lâm. (7 lần)

3. LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN
Úm, ma ni bát minh hồng. (7 lần)

4. ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ
Úm, a na lệ, tỳ sá đề,
Bệ ra bạt sà ra đà lị,
Bàn đà bàn đà nễ,
Bạt sà ra báng ni phấn,
Hổ hồng đô lô ung phấn,
Sa bà ha.  (7 lần) 
kinh dược sư 2 minĐẠI BI CHÚ
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da,
Nam mô a rị da,
Bà lư yết đế thước bát ra da,
Bồ đề tát đỏa bà da,
Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lư ni ca da.
Úm, tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tả,
Nam mô tất cát lặt đỏa y mông a rị da,
(Đức Long Thụ Bồ Tát)


Bà lư cát đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì.
Hê lị ma ha bàn đa sa mế,
Tát bà a tha đậu thâu bằng,
A thệ dựng, (Bộ Dạ Xoa cầm kiếm hộ trì)


Tát bà tát đa na ma bà gỉà,
Ma phạt đặc đậu, đát diệt tha,
Úm, A bà lư hê,
Lư ca đế, ca ra đế,
Gi hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà, (Đức Quan Âm Hương Tích hiện thân)


Ma ra ma ra,
Ma hê ma hê rị đà dựng,
Câu lư câu lư yết mông,
Độ lư độ lư phạt sà da đế,
Ma ha phạt sà da đế,
Đà ra đà ra, (Đức Quan Âm hiện Đại trượng phu thân)


Địa lị ni, thất Phật ra da,
Giá ra giá ra, (Đức Tồi Toái Bồ Tát thủ bả kim luân)


Mạ mạ phạt ma ra,
Mục đế lệ, y hê gi hê,
Thất na thất na
A ra sâm Phật ra sá rị,
Phạt sa phạt sâm, Phật ra sá da,
Hô lư hô lư ma ra,
Hô lư hô lư hê rị,
Sa ra sa ra, tất rị tất rị,
Tô lư tô lư,
Bồ đề dạ bồ đề dạ, (Đức quan Âm kết chúng sinh duyên)

Bồ đà dạ bồ đà dạ  (Đức Khải giáo Át Nan Đà)

Di đế lị dạ, na la cẩn trì,
Địa rị sắt ni na
Ba dạ ma na, sa bà ha
Tất đà dạ, sa bà ha
Tất đà dạ, sa bà ha
Ma ha tất đà dạ, sa bà ha
Tất đà dũ nghệ,
Thất bàn ra da, sa bà ha
Na ra cẩn trì, sa bà ha
Ma ra na la, sa bà ha,
Tất ra tăng a mục khê da, sa bà ha, (Đức Dược Vương Bồ Tát hành nguyện chư bệnh)

Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha, (Đức Dược Thượng Bồ Tát bản thân hành liệu chư bệnh)

Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha,
Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha,
Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, sa bà ha,
Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha,
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da,
Nam mô a rị da,
Bà lư kiết đế
Thước bàn ra dạ, sa bà ha,
Úm, tất điện đô, mạn đa ra
Bạt đà dạ, sa bà ha. (Đại bi sám pháp lưu truyền bản hữu, Na ma bà tát đá, Ngũ tự nguyên tạng bản vô). 
kinh dược sư 3DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI - BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH
KINH NÓI VỀ CÔNG ĐỨC BẢN NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Tôn Giản Ananda Chép Lời Phật Nói Bằng Chữ Phạn (Brahma Ấn Độ)
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua Đường (Trung Hoa) Dịch Ra Chữ Hán
Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận Dịch Ra Chữ Việt Nam


1. BÀI KỆ
(Cầu Phật gia bị dịch kinh đúng nghĩa)

Hạnh, nguyện của Phật khó nghĩ bàn.
Đưa hết chúng sinh lên cõi Tịnh,
Muốn lên phải tụng và phảỉ tu,
Bỏ hẳn đường tà, theo đường chính.
Lạy Phật thêm sức phù hộ cho,
Con dịch được đúng nghĩa chân thật.
Để ai cũng hiểu tụng và tu,
Chuyển kiếp tai nạn, thành nước Phật.
TUỆ NHUẬN 
kinh dược sư 42. KHÓA LỄ DƯỢC SƯ
Nhất thiết cung kính. (Lễ hội thì chủ sám đứng đọc, không người làm lễ đọc một mình).

Nhất tâm kính lễ Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương. (Mọi người cùng đọc, lễ 3 lễ)


3. BÀI DÂNG HƯƠNG
(Chủ sám cầm hương hoa dâng, mọi người cùng quỳ, đọc)

Con dâng hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Giải thoát Tri kiến.

Năm thứ hương này kết thành đài mây, sáng trưng Pháp giới, cúng dàng mười phương thường trụ Tam Bảo.
(Mọi người yên lặng 1 phút).


CÚNG DÀNG RỒI
Nhất thiết cung kính                        (Chủ sám đọc).

Nhất tâm kính lễ Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương.

(Mọi người cùng đọc, lễ 1 lễ)


BÀI TÁN PHẬT
(Mọi người đứng dậy, đọc)

Đấng Pháp vương ngôi báu tuyệt vời,
Khắp Tam giới không ai sánh kịp,
Thầy chỉ đường khắp cõi Nhân Thiên,
Cha hiền cứu bốn loài đau khổ,
Con nay về nương tựa vào Cha,
Ba nghiệp a tăng kỳ diệt hết.
Tán dương công đức Phật Thế Tôn,
Ức kiếp muôn đời khôn kể xiết…
KINH NÓI VỀ CÔNG ĐỨC BẢN NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe : Một thời bấy giờ, đức Bạc-già phạm đi độ các nước, đến thành Quảng Nghiêm. Ngài dừng lại ở dưới cây âm nhạc cùng với tám nghìn vị đại Bật-sô, ba vạn sáu nghìn vị đại Bồ-tát và các quốc vương, các quan đại thần, các bà-la-môn, các thầy cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân với phi nhân, đông không xiết kể, cung kính nhiễu quanh đức Phật thuyết pháp.

Con đấng Pháp-vương bấy giờ là ngài Mạn Thù Sư Lợi, nương oai thần Phật, đương ngồi đứng dậy, hở một vai áo, đầu gối bên hữu quỳ sát tận đất, nhìn Bạc-già-phạm, chắp tay bạch rằng: Thỉnh Thế Tôn diễn thuyết danh hiệu chư Phật và những đại nguyện, công đức tuyệt vời của các đức Phật, cho những người nghe, tiêu hết nghiệp chướng, vì muốn lợi lạc các loài hữu tình khi tượng pháp chuyển.

Bấy giờ Thế Tôn tán thán đồng tử Mạn Thù Sư Lợi: “Hay lắm! Hay lắm! Lòng đại bi ông khuyến thỉnh ta nói danh hiệu chư Phật, bản nguyện công đức, bạt hết nghiệp chướng và làm lợi ích, an lạc hữu tình khi tượng pháp chuyển. Ông hãy nghe kỹ, ngẫm nghĩ thực khéo, ta sẽ nói đây”.

Mạn Thù bạch rằng : Xin Thế Tôn nói, chúng con thích nghe.

Đức Phật bảo ngài Mạn Thù Sư Lợi: Về phương Đông kia, cách đây hằng hà sa số Phật độ, có một thế giới tên Tịnh Lưu Ly. Đức Phật hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chính đẳng giác, minh hành viên mãn, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Bạc-già-phạm.

Này Mạn Thù! Khi đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ-tát. Ngài đã phát ra mười hai nguyện lớn, khiến cho hữu tình cầu gì cũng được.


 
kinh dược sư 5NGUYỆN LỚN THỨ NHẤT
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo chánh đẳng chánh giác thì tự thân ta sáng trưng soi suốt vô số thế giới vô lượng vô biên; dùng 32 tướng đại trượng phu, 80 tùy hình để trang nghiêm thân, khiến cho hữu tình đều được tất cả như ta không khác.

NGUYỆN LỚN THỨ HAI
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề thì tự thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, sạch không vết bẩn, quang minh rộng lớn, công đức cao vời; thân khéo ở yên trong lưới tia sáng, trang nghiêm hơn cả mặt trời, mặt trăng; chúng sanh tối tăm đều được bừng sáng, đâu cũng làm được mọi sự như ý.

NGUYỆN LỚN THỨ BA
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, ta dùng vô lượng trí tuệ phương tiện, khiến cho hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô cùng, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu thốn.

NGUYỆN LỚN THỨ TƯ
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, nếu có hữu tình tu hành tà đạo, ta khiến an trụ vào trong chánh pháp. Thanh-văn Độc-giác đều được an lập trong đạo đại thừa.

NGUYỆN LỚN THỨ NĂM
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, vô biên hữu tình tu hành phạm hạnh thì ta khiến cho đủ giới tam tụ, ai trót phạm giới, nghe tên ta rồi, lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác.

NGUYỆN LỚN THỨ SÁU
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, nếu những hữu tình thân thể hèn kém, mọi căn chẳng đủ, xấu xa, ngu ngốc, mù điếc, ngọng câm, què quặt, còng lưng, hóa hủi, điên cuồng, bao nhiêu tật khổ, nghe tên ta rồi, hết thảy đều được đẹp đẽ, sáng suốt, mọi căn hoàn toàn.

NGUYỆN LỚN THỨ BẢY
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, nếu những hữu tình mắc mọi bệnh khổ, không ai cứu chữa, không chỗ nương tựa, không người thân thiết, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề.

NGUYỆN LỚN THỨ TÁM
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, nếu có thân gái thấy trăm nỗi xấu, bức bách khổ não, sinh lòng chán ngán muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi, thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, rồi tu đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề.

NGUYỆN LỚN THỨ CHÍN
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, khiến những hữu tình thoát chài lưới ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc; nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dắt dẫn lên đường chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ-tát, chóng chứng được đạo Vô-thượng Bồ-đề.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô-thượng Bồ-đề, nếu những hữu tình bị pháp luật bắt, trói buộc, đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, lấn hiếp nhục nhã, lo sầu nung nấu, thân tâm chịu khổ, nếu mà được nghe danh hiệu của ta đều được giải thoát hết thảy lo khổ.
….. 
kinh dược sư 6
MỤC LỤC:
A. KHOA TỤNG
1. TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN
2. VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN
3. LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN
4. ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ
5. ĐẠI BI CHÚ
B. DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
1. BÀI KỆ
2. KHÓA LỄ DƯỢC SƯ
3. BÀI DÂNG HƯƠNG
- Cúng Dàng Rồi
- Bài Tán Phật
- Án Phạ Nhật La Vật
4. BÀI SÁM HỐI
- Chí Tâm Sám Hối
- Sám Hối Phát Nguyện Rồi
5. BÀI TÁN HƯƠNG
- Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp
- Chân Ngôn Tịnh Thân Nghiệp
- Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp
- Chân Ngôn An Thổ Địa
- Chân Ngôn Phổ Cúng Dàng
6. BÀI TÁN KINH
7. BÀI TÁN PHẬT
8. KỆ KHAI KINH
9. KINH NÓI VỀ CÔNG ĐỨC BẢN NGUYỆN  CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
10. BÀI TÁN CHUNG
11. BÀI TÁN NHIỄU ĐÀN
12. BÀI NIỆM PHẬT
13. KINH TÂM YẾU
14. NGUYỆN TRÚ KIẾT TƯỜNG
15. PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
16. PHÚNG KINH
17. TAM TỰ QUY Y
18. VĂN CÚNG PHẬT
19. BIẾN THỰC CHÂN NGÔN
20. CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN
21. VĂN PHÓNG SINH
MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT
 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây