094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH VẠN PHẬT (BẢN ĐẸP) - HT THÍCH THIỀN TÂM KINH VẠN PHẬT (BẢN ĐẸP) - HT THÍCH THIỀN TÂM Hán Dịch: Bồ Đề Lưu Chi
Việt Dịch: Thích Thiền Tâm
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 908 Trang
Bìa: Cứng – Bọc Nilon
Khổ Sách: 16,5x24,5cm
Năm Xuất Bản: 2022
Độ Dày: 5,3cm
KT04 KINH TỤNG 150.000 đ Số lượng: 97 Quyển
 • KINH VẠN PHẬT (BẢN ĐẸP) - HT THÍCH THIỀN TÂM

 •  1180 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KT04
 • Giá bán: 150.000 đ

 • Hán Dịch: Bồ Đề Lưu Chi
  Việt Dịch: Thích Thiền Tâm
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 908 Trang
  Bìa: Cứng – Bọc Nilon
  Khổ Sách: 16,5x24,5cm
  Năm Xuất Bản: 2022
  Độ Dày: 5,3cm


Số lượng
Kinh Lễ Phật Danh – Sự Nghi Đầu Quyển
Nhà Minh, đất Điền Nam, Sa môn là Minh Tâm biên tập. Phàm muốn cầu Thánh quả, trước phải sám tội khiên. Ba nghiệp có trong sạch, mới được lên đường giác. Tưởng lại, chúng ta từ lâu bị khốn trong ngục sinh tử, tội ác chứa đầy, của pháp công đức tiêu hết không còn. Quân chúng Ma vương chiếm thế lực lớn, nếu chẳng nương oai thần chư Phật, không do đâu mà giải thoát. Lại nữa, sinh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến. Tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các pháp dạy răn. Gặp kiếp sau rốt này phiền não càng lừng, khổ nạn ngày thêm. Trong hơi thở gần nỗi khổ ba đường, khoảng sát na lắm niềm đau muôn kiếp. Mỗi khi lặng nghĩ, thầm ý khiếp kinh.

 
kinh vạn phật loại 1 1 min


May đặng gặp hồng danh chư Phật, đây có thể gọi là cờ đại xá mở cửa địa ngục, thuyền báu lành cứu kẻ trầm luân. Đức Thích Ca Như Lai miệng vàng rành rạnh khuyên dạy quy mạng như thế, há chẳng nên khẩn đảo cầu thành. Nay xin y cứ Kinh văn phân làm mười môn, ý nghĩa hiệp với sám nghi. Tông Thiên Thai cũng lập khoa nghi gồm mười môn, xin biên dịch không chút bớt thêm. Kinh này gốc do Phật nói, lời sám lấy ra từ ý Tổ. Dưới đây xin y văn Kinh, bày ý Phật Tổ, viết ra sám nghi này. Mong chư Hiền, nương lời tỏ lý, thảng nếu hiệp với Thánh tâm, xin xưng dương mà truyền bá.
 
kinh vạn phật loại 1 4 min


Trong Sạch Ba Nghiệp
Kinh nói: “Nếu Tỳ khưu, Tỳ khưu ni... có phạm tội nặng căn bổn, muốn sám hối, trước phải tắm gội kỹ, mặc áo mới sạch, chẳng được ăn huân huyết cùng ngũ vị tân”.

 
kinh vạn phật loại 1 3


Nghiêm Tịnh Đạo Tràng
Nên chọn chỗ nơi sạch sẽ, sửa sang thành tịnh thất. Xong dùng các phướn hoa, trang nghiêm đạo tràng. Lấy bùn thơm tô đàn, treo bốn mươi chín phướn trang nghiêm. Kế an để tượng Phật, đốt các thứ hương, rải các thứ hoa. Khi vào đàn, một lòng quy mạng chư Phật mười phương, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy tâm, chí tâm như thế, mãn bốn mươi chín ngày, tội ác sẽ được trừ diệt, trừ ra kẻ chẳng chí thành. Tông Thiên Thai sắp môn “Nghiêm tịnh đạo tràng” ở trước, đây vì thuận theo văn Kinh, nên để môn “Trong sạch ba nghiệp” ở phần đầu.

 
kinh vạn phật loại 1 2


Lập Thệ Nguyện Lớn (Tức Là Phát Tâm Bồ Đề)
Hành giả phải lập nguyện đại từ đại bị, cứu khổ cho chúng sanh, kẻ chưa độ khiến được độ, kẻ chưa giải thoát khiến giải thoát, kẻ chưa an khiến được an, kẻ chưa Niết Bàn khiến được Niết Bàn. Ngày đêm nhớ nghĩ “Đức Như Lai thuở xưa tu khổ hạnh, từ vô lượng kiếp chịu các điều khó nhọc, chẳng sinh lòng chán mỏi. Vì cầu đạo Vô thượng Bồ Đề mà đối với tất cả chúng sanh, tự sinh tâm khiêm hạ phục vụ như hàng tôi tớ.”

Siêng Tu Cúng Dường
Dù một sắc, một hương cũng nương nhờ sức Phổ Hiền, vận thành sám phổ cúng dường rộng lớn khắp cùng pháp giới, cúng dâng ngôi Tam Bảo. Tưởng thân tâm mình hiện khắp mười phương cõi, tu hạnh Phổ Hiền, dâng các thức cúng dường. Lại tưởng Tam Bảo giáng đến đạo tràng nhiếp thọ sự hiến cúng. Như thế, điều chỉnh oai nghi, nhiễu đàn niệm hương, xưng niệm kỉnh bày sự phổ cúng dường.

 
kinh vạn phật loại 1 3 min


Mục Lục:
Kinh Lễ Phật Danh
Quyển Thứ Nhứt
Quyển Thứ Hai
Quyển Thứ Ba
Quyển Thứ Tư
Quyển Thứ Năm
Quyển Thứ Sáu
Quyển Thứ Bảy
Quyển Thứ Tám
Quyển Thứ Chín
Quyển Thứ Mười
Quyển Thứ Mười Một
Quyển Thứ Mười Hai
Nghi Thức Hồi Hướng
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây