GIỚI PHÁP THỨC XOA-MA-NA-NI (THÍCH NỮ DIỆU SƠN) GIỚI PHÁP THỨC XOA-MA-NA-NI (THÍCH NỮ DIỆU SƠN) Biên Tập: Sa Môn Hoằng Tán
Việt Dịch: Thích Nữ Diệu Sơn
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 153 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2016
Độ Dày: 1cm 
GPTX SÁCH VỀ LUẬT 30.000 đ Số lượng: 105 Quyển
 • GIỚI PHÁP THỨC XOA-MA-NA-NI (THÍCH NỮ DIỆU SƠN)

 •  949 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: GPTX
 • Giá bán: 30.000 đ

 • Biên Tập: Sa Môn Hoằng Tán
  Việt Dịch: Thích Nữ Diệu Sơn
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 153 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2016
  Độ Dày: 1cm 


Số lượng
Lời Nói Đầu
 • Chí tâm đảnh lễ chư Phật, chư Bồ-tát thường trụ mười phương ba đời.
 • Chí tâm đảnh lễ tổ sư Ưu-ba-ly.
 • Chí tâm đảnh lễ tôn giả A-nan.
 • Chí tâm đảnh lễ đệ nhất trưởng lão ni Kiều-đàm-di.
Kính thưa quý Ni (vừa mới thụ giới pháp), văn giới pháp Thức-xoa-ma-na-ni, Kinh Ước Nguyện, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh lãnh thụ và học tập các học giới”. Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Phật dặn dò: “Này các Tỳ-kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các Thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới như mù tối mà được sáng mắt, như nghèo mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là Đức Thầy cao cả của các Thầy. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy”.


 
giới pháp thức xoa ma na niLuật tạng Phật dạy: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật nếu được tăng ni, Phật tử giữ gìn tốt thì Phật Pháp mới được tồn tại lâu dài”. Trong lịch sử Phật giáo cũng nói rõ ba đời chư Phật không có vị Phật nào thành tựu Phật quả mà không thể không thực hành viên mãn lộ trình Giới – Định – Tuệ. Do nhận chân được tầm quan trọng của giới luật nên chúng tôi cố gắng dịch lại Luật của Ni. Trước cốt để sách tấn mình, kế đó giúp cho quý tân học Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na-ni sơ cơ cùng vâng theo lời vàng của bậc Đạo sư, y theo đó để hành trì.

Ngưỡng mong chư vị pháp giới vẹn toàn khỏi cô phụ chí nguyện xuất gia cốt để “Thiệu long khánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu” (với chí hướng nối tiếp dòng Thành khiến Phật pháp ngày càng rạng rỡ, làm cho quân ma chấn động và thu nhiếp chúng. Đền đáp bốn ân trọng  và cứu độ ba cõi), như lời tâm nguyện của Tổ Quy Sơn thiết tha răn dạy. Cuối cùng kính chúc quý Ni giới thể vẹn toàn. Chân thành kính lễ.
Tỳ-kheo-ni Thích Nữ Diệu Sơn (Thiền thất Hương Tâm – 2016) 
giới pháp thức xoa ma na ni 1Lời Đầu Sách
Kính thưa chư Ni, trước khi học văn giới pháp Thức-xoa-ma-na-ni, chúng tôi xin chép lại tiểu sử của Thiền sư Hoằng Tán tự Tại Tham. Một vị Thiền sư kiêm Luật sư với tâm lão bà tha thiết, Ngài bỏ lớp áo quan chức xuất gia tu chứng, học thông đã dùng thân giáo làm mẫu mực và dùng khẩu giáo xiển dương Luật tạng nhưng mong người tu nhớ bổn phận chính thật tu thật học để lợi mình lợi người, khiến tùng lâm đời đời hưng thịnh, Phật pháp mãi mãi trường tồn. Nhờ vậy, chúng ta ngày nay và những thế hệ Ni giới về sau học được bộ Luật vô cùng trân quý này.

Để tưởng niệm thâm ân của Ngài, chúng con xin đốt nén tâm hương kính thành dâng cúng, cúi xin giác linh Ngài thùy từ minh chứng. Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni.
Tỳ-kheo-ni Thích Nữ Diệu Sơn – kính dâng. 
giới pháp thức xoa ma na ni 2Tiểu Sử Thiền Sư Hoằng Tán Tự Tại Tham (1611 – 1685)
Thiền sư người Trung Quốc thuộc tông Tào Động sống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, vào Chu tự Tại Tham, người huyện Tân Hội, Quảng Đông. Thuở nhỏ Sư theo ông Dư tập sinh học sách Nho, hiểu biết sâu rộng, đến năm 20 tuổi, Sư được bổ làm chức Học sinh ở huyện. Sang đời nhà Thanh, Sư từ quan, xuất gia và nghiên cứu tu tập pháp Thiền, tham yết ngài Đạo Khâu ở Đảnh Hồ và được ấn khả.

Lúc đầu, Sư ở Bảo Tượng Lâm, Quảng Châu, sau nối pháp ngài Triệu Khánh ở Đảnh Hồ. Bình sinh, Sư đặc biệt chú trọng đến việc thật tu, dù chuyên tâm về Thiền pháp, nhưng lại xót xa vì phong khí khoa trương không thực tiễn trong chốn tùng lâm, nên tuyệt nhiên không nói đến Thiền đạo mà chỉ lấy việc hoằng truyền Luật nghi, đề xướng giới hạnh làm bổn phận.

Sư tịch vào năm 1685 hưởng thọ 75 tuổi. Tác phẩm: Đảnh Hồ Sơn Mộc Nhân Cư Tại Tham Thiền Sư Sát Cảo (5 quyển); Thất-câu-chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà-la-ni; Kinh Hội Thích (3 quyển); Tâm Kinh Luận; Tứ Phần Giới Bổn Như Thích (12 quyển); Qui Giới Yếu Tập (3 quyển); Bát Quan Trai Pháp; Lễ Phật Nghi Thức. 
giới pháp thức xoa ma na ni 3Lời Tựa:
Thông thường việc học ở thế gian lấy lễ nghi làm trước, còn quy chế người xuất gia thì giới luật hàng đầu. Không giữ lễ nghi không thành bậc hiền trí, trái phạm giới luật làm sao chứng đạo giác ngộ?. Kinh dạy: “giới là thang, là thuyền giúp chúng ta chứng tất cả quả vị và cũng là cội gốc của hết thảy quả lành”. Người xuất gia mà không hộ trì giới cấm làm sao thấy được Phật tính? Dù rằng: “tất cả chúng sinh đều có Phật tính”. Nhưng phải trì giới sau đó mới thấy được Phật tính đắc quả Vô thượng Bồ-đề. Do vậy, dù tu theo Bắc tông (tức Đại thừa) hay Nam tông (tức Nguyên thủy) vẫn phải vâng giữ giới luật, tất cả năm chúng xuất gia đều phải tuân hành giới pháp. Nhưng nay nhằm thời cuối của chính pháp kẻ xuất gia đa phần thích thụ giới mà bỏ việc trì giới và làm hỏng giới phẩm đã thụ nên phao đã hư khi còn trong biển khổ (sinh tử).

Lại có số người cuồng tuệ dối nói trí tuệ bát-nhã và khinh hủy giới luật khiến bao kẻ khờ khạo tin theo làm hàng hậu học không rõ lối vào. Đâu biết Đức Phật ra đời mục đích cứu hộ tất cả muôn loài. Nên giáo nghĩa diễn nói ba thừa, giới pháp lập thành năm chúng. Vì phái nữ căn cơ kém chậm phiền não sâu dày nên Phật chế sáu pháp, dạy trong hai năm phải học hết giới bổn và uy nghi của bậc đại ni, để giới  thể dần dần thành tựu đợi đủ duyên thụ giới Cụ-túc. Khi còn Thức-xoa-ma-na phải nương ở với vị đại ni thông hiểu giới luật và thờ vị ấy làm thầy. Vị đại ni hiểu luật không nên kể tên 5 thiên, 7 tụ cho những vị Thức-xoa biết, chỉ được nói: “những điều giới như: không được dâm, không được trộm … và những uy nghi cần phải học”.

Than ôi! Trong thời mạt pháp các bậc đại ni hiếm thấy, các vị hiểu luật quá ít. Nên hàng ni sơ cơ không được các bậc đại ni đích  thân  trao truyền giới pháp. Bản thân các vị mới lãnh thụ giới pháp lại không ham thích đọc, học văn luật để hiển thiên,  tụ. Thử hỏi làm sao các tân học Tỳ-kheo-ni này hiểu được “chỉ, trì, tác, phạm?”. Dù các vị ni này có ý chí hướng thượng vẫn vô phương bước đến. Vì lẽ đó, tôi tra khảo xem xét các bản luật để biên tập lại giúp cho những ai thích học luật biết tự thẹn với mình, biết xấu hổ với người có cơ hội y theo đây mà học tập.
Sa-môn Hoằng Tán kính ghi 
giới pháp thức xoa ma na ni 4Mục Lục:
Lời Nói Đầu
Giới Bổn Thức Xoa-Ma-Na-Ni
Lời Đầu Sách
Tiểu Sử Thiền Sư Hoằng Tán
Lời Tựa
Dàn Bài GB. Thức Xoa-Ma-Na Gồm Ba Phần
 • Học Bốn Giới Căn Bản
 • Học Sáu Pháp
 • Học 292 Hành Pháp
 • Pháp Thuộc Giới
 • Pháp Thuộc Uy Nghi
Lời Phụ
Chú Thích
Phụ Bản Tiếng Hán
Tài Liệu Tham Khảo
Lời Cuối Sách
Mục Lục
 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây