094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ YẾT MA HUYỀN TY SAO - THÍCH NỮ NHƯ PHÁP TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ YẾT MA HUYỀN TY SAO - THÍCH NỮ NHƯ PHÁP Chú: HT Đạo Tuyên
Thuật: Tỳ Kheo Đức Thành
Dịch: Thích Nữ Như Pháp
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 520 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2006 (tái bản 2020)
Độ Dày: 2,5cm
TPL1 SÁCH VỀ LUẬT 60.000 đ Số lượng: 100 Quyển
 • TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ YẾT MA HUYỀN TY SAO - THÍCH NỮ NHƯ PHÁP

 •  1517 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TPL1
 • Giá bán: 60.000 đ

 • Chú: HT Đạo Tuyên
  Thuật: Tỳ Kheo Đức Thành
  Dịch: Thích Nữ Như Pháp
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 520 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2006 (tái bản 2020)
  Độ Dày: 2,5cm


Số lượng
Lời Tựa
Luận rằng ba pháp học lấy giới làm nền tảng. Hai pháp trì do “Tác”, “Trì” mà tiến thủ. Không có tác không lấy đâu mà truyền Trì (đâu biết thế nào phạm, thế nào không phạm). Trái giới thì chung quy bị luân hồi sa đọa (không giữ giới nên suy đồi). Phật có lời dạy bảo sáng tỏ như mặt trời, mặt trăng. Than ôi! Từ một tôn Tỳ ni mất tiếng vang ở cuối đời nhà Ngươn, nhà Minh. Người có chí trông về tiền đồ mà ngao ngán. Người đời nói Tỳ ni đâu hiểu cương tôn. Tranh nhau truyền bá sai lầm. Đến ngài Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư ra đời xem Luật tạng ba lần mới hiểu rõ chép thành một tập yếu Tỳ ni, nên nói là được cốt yếu cương lãnh của luật.


 
tứ phần luật san bổ yết ma huyền ty sao 1 min


Ngài Hoa Sơn Kiến – Nguyệt luật sư trùng hưng pháp chỉ tác, mới lấy bộ Tùy Cơ Yết Ma vâng làm khuôn mẫu, khi cử hành việc Tăng, oai nghi trang nghiêm như Phật còn ở đời. Đức Thành tôi không thông minh, nhưng may thay được đọc bộ luật đó, xem xét việc hành sự của luật đó, nên thấm nhuần các dòng pháp khác, lại nắm giữ được chút ít lắng trong của biển giới (được lóng trong). Bởi ngài Nam Sơn về trước ở Tây Trúc, do đó tôi chú tâm vào bộ luật này tích chứa nhiều năm, khắp xem chỗ kín đáo các bộ. Tham khảo tường tận kinh luận đại thừa, tiểu thừa mới được rõ suốt nguồn gốc của luật.

Thông suốt đường lối sai trái đó, bèn đem nghiên bút tùy theo văn giải thích gồm lại để bổ sung vào chỗ thiếu sót, để tiện bề ứng cơ hành dùng. Cộng thành 12 quyển văn sao, hổ thẹn thay chỉ vài giọt nước chẳng thấm vào đâu. Nhưng đâu dám nói, có công sưu tầm nguồn gốc. Thương thay! Kỷ cương ngày càng suy đồi, thật có sự lo sợ như sợi chỉ mành treo chuông. Liền đó đặt tên là “Huyền Ty” để tự mình sách tấn khuyến khích. Người có trách nhiệm nối dòng Phật, mong các bậc hiền triết đời sau nối thừa (mong người có tài sau truyền thừa). Niên hiệu Khương Hy năm Kỷ Tỵ của mùa Hạ an cư chùa Linh Phong. Hậu học Tỳ kheo Đức Thành viết, ở nhà người cư sĩ có tâm tin đạo.


 
tứ phần luật san bổ yết ma huyền ty sao 2 minPhạm Lệ Sắp Làm 8 Chương
 1. Y theo nguyên bổn của Nam Tạng. Chỉ lời tựa đề có bốn chữ: “Đàm Vô Đức Bộ”. Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển thứ 8 dưới đây đều có nói rõ. Nay vẫn y theo bản xưa.
 
 1. Bản lưu thông phần nhiều có truyền bá sai lầm vài chỗ sửa đổi. Nay văn đều y theo bổn tạng Nam, Bắc giảo chánh. Chữ “cải thoáng” như pháp kết đại giới có giới tràng. Trong văn khi sắp xướng tướng, từ hướng ngoài của giới tràng cách 16 chữ và 12 chữ nhỏ dời đổi dưới đề mục trong chú giải. Lại khi đem sắp văn chú giải chép ở sau mà để ở trước v.v… còn bao nhiêu mặt chữ sửa đổi khó thể nêu bày hết được v.v… Trong đó, hoặc bổn tạng có chỗ sai thì tham khảo các bộ dùng nghĩa mà định văn. Như câu: “Tự lộ lục tự pháp”. Chữ “Tự” viết lầm chữ “Bạch” câu: “Lộ tha trọng tội pháp”; chữ “Tha” viết lầm chữ “Địa”. Câu “Bịnh nhơn bối yết ma thuyết giới” chữ “Bối” viết lầm chữ “Giai”. Muôn lần tôi không dám buông lung bịa đặt, chỗ có sai lầm mà thêm bớt.
 
tứ phần luật san bổ yết ma huyền ty sao 3
 
 1. Các bộ yết ma chỉ có tên trên đề mục, và chánh văn viết chữ lớn, còn bao nhiêu văn chữ nhỏ đều viết hai hàng. Nay văn chú giải cũng viết chữ lớn, nhưng viết thấp xuống một chữ để tiện bề sao dịch giải thích, trong đó cũng có chữ nhỏ xen trong chánh văn, thì vẫn do bổn xưa.
 
 1. Chánh văn chép sau, ắt phải để riêng một hàng, vì sợ em lầm lộn đồng với bổn chú giải, nên trong văn chú giải chỉ tùy văn giải thích không nêu riêng ra nữa.
 
 1. Chương luật tông sớ đã đều thất lạc, không thể thấy nữa. Trong lời sao hoặc dẫn chứng trong các văn Giới sớ, Nghiệp sớ, Sự sao. Hội chánh tư trì các văn đều trích ra phiên dịch danh nghĩa. Truy Môn Cảnh Huấn, Thích Thị Yếu Nghĩa các bộ (Nghiệp sớ tức là yết ma sớ).
 
 1. Yết ma dịch là Biện sự (có việc gì làm pháp yết ma đều xong) Người học luật quý chỗ vâng làm, vâng làm đến chỗ mới biết vi tế trong đó, mới thấy được nhiệm mầu của Như Lai lập pháp. Đời gần đây, nói sai lầm rất nhiều, không nên chú ý lời người trước nói, trở lại ghi chánh chế của Đức Như Lai (phải để ý lời người trước nói đúng hay không đúng không nên chấp nhận ngay).
 
tứ phần luật san bổ yết ma huyền ty sao 4
 
 1. Khi tác pháp yết ma, phải tùy thuộc văn cú, hoặc trong văn yết ma có nghi, có cùng với luật bổn không hợp chỗ. Đây là đời tào, đời Ngụy bản dịch xưa không giống nhau (như ngài Khương Tăng Khải và ngài Đàm Đế Luật Sư đã trình bày). Hoặc lại trong văn luật trước sau có sai khác (như pháp ni chúng thọ giới cụ túc. Phần thứ hai đã trình bày cùng với phần thứ tư có khác, pháp tịnh thí, trong văn đơn đọa cùng với y Kiền Độ không đồng các loại này chẳng phải là một). Kia đây rộng nghiên cứu cho tinh tường mới biết và không trái nhau.
 
 1. Luật chỉ có Phật chế, không cùng với người khác chế. Ngài Nam Sơn tuy có văn trình bày, bởi vì luật tạng nguyên do có nhiều chỗ thiếu sót (sợ người không hiểu). (như việc nói giải giới, nếu không trình bày ra như gặp duyên lấy đâu hành dùng, các pháp khác cũng vậy). Người đời sau không nên bắt chước, vọng làm biên soạn. Để noi theo chỗ không phải chế mà chế là tội phá pháp.
 • Tập Pháp Duyên Thành Thiên Thứ Nhất
 • Các Giới Kết Giải Thiên Thứ Hai
 • Các Pháp Thọ Giới Thiên Thứ Ba
 • Y Dược Thọ Tịnh Thiên Thứ Tư
 • Các Pháp Thuyết Giới Thiên Thứ Năm
 • Các Chúng An Cư Thiên Thứ Sáu
 • Các Pháp Tự Tứ Thiên Thứ Bảy
 • Các Pháp Chia Y Thiên Thứ Tám
 • Các Pháp Sám Tội Thiên Thứ Chín
 • Tạp Pháp, Trụ Trì Thiên Thứ Mười
 
tứ phần luật san bổ yết ma huyền ty sao 5 minTrích “Tập Pháp Duyên Thành Thiên Thứ Nhất”:
Chữ “Pháp” là tám thứ pháp yết ma. Chữ “Tập” là nhóm họp vậy, gồm nhiếp tên đề mục loại tụ. Chữ “Duyên thành” là pháp phải đủ duyên mới thành đúng pháp. Tăng phải đủ 10 duyên v.v… nếu trái lại thì hủy hoại rõ ràng trái nhau vậy.

Chánh Văn: Pháp sự gồm chung đại biểu, đồng quy, nên trước nêu cương lãnh, sau chỉnh đốn đề mục lặt vặt. Lại duyên chung thành hay hoại giáo tướng phải trình bày, và như văn sau có trình bày nghĩa không rối loạn vậy.

Lược Giải: Giải thích đề mục vậy. Nhơn, Pháp, Sự ba duyên đủ mới thành, nhưng chỉ nói “Tập Pháp”. Bởi vì pháp nhơn sự mà khởi. Sự nương pháp mà thành. Nên nói pháp thì gồm cả sự. Nếu pháp còn tồn tại thì đại Tăng, tiểu chúng đều quy thuận, nên nói pháp thì gồm cả nhơn vậy. Chữ Đại nghĩa là Tăng Ni hai chúng. Tiểu nghĩa là ba chúng nhỏ và hai chúng thế tục. Chữ Hàng là quy vậy. Chữ Vị lẽ ra nên viết chữ Mạt, nghĩa là sau vậy. Trước trình bay pháp Tăng yết ma v.v… gồm đề mục làm cương lãnh. Sau trình bày 27 pháp thọ sám v.v… là mao mục vậy. Nay chỉ bày tường tận ý văn. Thiên ban đầu trình bày đề mục, đều là cương lãnh. Chín thiên sau là đề mục lặt vặt. Nên nói chưa chấn khởi vậy. Chữ Chấn là chấn khởi. Chữ Mao Mục nghĩa là chỉ bày khoa điều xác thật. Như mao như mục. Chữ Giáo là lời thánh nhơn nói xuống. Chữ Tướng là nói tướng trạng khác nhau. Thánh giáo là bằng cứ rõ ràng chẳng phải bịa đặt. Chữ Lệ nêu một trình bày ra nhiều. Sợ e phải viết chữ Liệt, trình bày không rối loạn giải thích nghĩa chữ Thiên.

Chánh Văn: Pháp Tăng Yết Ma lược có 134 pháp

Lược Giải: Chữ Tăng là tiếng Phạn nói lược. Nói đủ là Tăng già Trung Hoa dịch hòa hợp chúng. Chính là tiếng xưng hô bốn vị Tỳ kheo sắp lên. Đại luận nói: Ví như cây cối nhóm họp nhiều gọi là rừng, mỗi mỗi cây không gọi là rừng. Ngoài mỗi mỗi cây cũng không phải là rừng. Như thế mỗi một Tỳ kheo không gọi là Tăng. Trừ ngoài mỗi một Tỳ kheo cũng không gọi là Tăng. Các Tỳ kheo hòa hợp nên sanh ra tên là Tăng. Ngài Nam Sơn nói: Bốn người sắp lên có thể  thừa sự làm pháp thánh được, xong được việc trước gọi đó là Tăng. Phàm không đủ bốn vị không thành Tăng sau sẽ nói rõ…MỤC LỤC:
Lời Tựa
 1. QUYỂN THỨ NHẤT
 • Giải Thích Pháp Đề - Nhơn Đề
 • Trình Bày Cội Gốc
 • Dẫn Chứng, Kết Thành
Thiên I: Tập Pháp Duyên Lành
 • Pháp Hành Bát, Pháp Dư Ngữ
 • Pháp Cạo Tóc, Pháp Xuất Gia, Pháp Sai Giáo Thọ, Pháp Gọi Vào Chúng
 • Pháp Vấn Hòa Thọ Y Công Đức
 • Pháp Cỏ Trải Đất
 • Pháp Sai Người Giữ Y Công Đức
 • Pháp Sai Người Đưa Thẻ
 • Pháp Sai Người Sửa Sang Phòng Xá
 • Pháp Cho Phú Bát, Pháp Sai Tứ Thông Cáo Nhà Phú Bát, Pháp Giải Phú Bát
 • Pháp Bạch Tứ Yết Ma Có 38 Pháp
 • Pháp Ức Niệm
 • Pháp Đản Đối Thú, Chúng Pháp Đối Thú
 • Pháp Ni Bạch Vào Chùa Tăng
 • Pháp Xả Đọa, Pháp Thuyết Giới
 • Chú Thích Quyển Thứ Nhất
 1. QUYỂN THỨ HAI
 1. Pháp Tăng
 2. Pháp Nói Chúng Nhiều Người
 3. Pháp Nói Một Người
 1. QUYỂN THỨ BA
Thiên II: Các Giới Kết Giải
 • Pháp Tăng Kết Giải
 • Pháp Kết Đại Giới
 • Pháp Kết Giới Đồng Pháp Lợi, Pháp Kết Giới Đồng Pháp Lợi Dưỡng Riêng
 • Pháp Kết Giới Tràng
 • Pháp Kết Đại Giới Có Giới Tràng
 • Pháp Kết Ba Thứ Tiểu Giới
 • Pháp Kết Giới Nhiếp Thức Ăn
 • Pháp Giải Tịnh Địa
Thiên III: Các Pháp Thọ Giới
 • Pháp Thọ Tam Quy
 • Pháp Thọ Năm Giới
 • Pháp Thọ Tám Giới
 • Chú Thích Quyển Thứ Ba
 1. QUYỂN THỨ TƯ
 • Pháp Truyền Thọ Giới Xuất Gia
 • Pháp Xin Độ Người
 • Pháp Cho Độ Người
 • Pháp Độ Sa Di
 • Pháp Cho Cạo Tóc, Pháp Thọ 10 Giới
 • Pháp Thọ Giới Thể, Truyền Giới Tướng
 • Duyên Truyền Giới Tỳ Kheo
 • Pháp Bạch Gọi Vào Chúng
 • Pháp Giới Sư Hòa Thượng Hỏi
 • Chú Thích Quyển Thứ Tư
 1. QUYỂN THỨ NĂM
 • Pháp Chính Truyền Giới Thể
 • Pháp Truyền Tứ Y
 • Pháp Thỉnh Thầy Y Chỉ
 • Pháp Ni Chúng Thọ Giới
 • Pháp Truyền Giới Sa Di Ni
 • Pháp Truyền Giới Thức Xoa Ma Na
 • Pháp Truyền Giới Tỳ Kheo Ni
 • Pháp Xin Nuôi Chúng
 • Pháp Cho Nuôi Chúng
 • Pháp Bổn Pháp Ni Đến Trong Đại Tăng Thọ Giới
 • Pháp Chánh Truyền Giới Thể
 1. QUYỂN THỨ SÁU
Thiên IV: Thọ Y Dược Thanh Tịnh
 • Pháp Thọ Y
 • Pháp Thọ Dược
 • Pháp Thuyết Tịnh Y
 • Pháp Thỉnh Chủ Thí
 • Pháp Chánh Thuyết Tịnh
 • Pháp Tâm Niệm Thuyết Tịnh
 • Pháp Thuyết Tịnh Vàng, Lúa Thóc
 • Chú Thích Quyển Thứ Sáu
……………..


 
thông tin cuối bài viết 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây