Quan Thế Âm Bồ Tát

Thứ tư - 30/11/2011 15:36
Tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật, Quán Thế Âm có tên là Quan Âm, hay được trình bày dưới dạng thân nữ Bạch Y Hành Giả, tức vị nữ hành giả mặc y phục màu trắng.
Quan Thế Âm Bồ Tát
Quan Thế Âm Bồ Tát

DANH HIỆU

Quán Thế Âm , nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ . 

TIỀN THÂN

Thuở đức Phật Bảo Tạng , Ngài là thái tử con vua Vô tránh Niệm . Ngài theo vua cha đến nghe Phật thuyết pháp và thỉnh Phật cùng Tăng chúng về cung cúng dường . Do công đức ấy , được Phật thọ ký sau này làm Bồ-tát hiệu là Quán Thế Âm , phụ tá đức A Di Đà giáo hóa chúng sanh và sau nữa sẽ thành Phật hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương ( kinh Bi Hoa , quyển 3 , phẩm chư Bồ-tát bổn thọ ký ). 

HẠNH NGUYỆN 

Bồ-tát Quán Thế Âm không có trong lịch sử thế giới này . Ngài là vị Bồ-tát hầu cạnh đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực-lạc phương tây . Có chỗ nói Ngài không cố định ở thế giới nào , tùy chúng sanh ở dâu đau khổ thì Ngài thị hiện đến cứu độ . Quán Thế Âm là xem xét tiếng kêu đau khổ của chúng sanh ở đời . Vì thế , Ngài là hiện thân của từ bi . Chỗ nào có chúng sanh khổ đau là có Ngài thị hiện thân đến đấy . Ngài hằng tùy loại chúng sanh hóa thân độ họ . Có nhiều lần Ngài hóa thân người nữ độ đời , nên người ta thường gọi Ngài là Phật Bà . 

BIỂU TƯỚNG

Nghiên cứu về hình tượng Ngài , chúng ta thấy có lắm tượng . Những tượng y cứ theo giả sử, như : Quán Âm Hài Nhi ( thể theo cốt truyện Quán Âm Thị Kính ), Quán Âm Nam Hải , Quán Âm Tử Trúc …Những tượng y cứ theo các phái Mật Tông như : Quán Âm Mã Đầu , Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ,Quán Âm Cữu Diện …Có pho tượng phổ thông nhất là Quán Âm thanh tịnh bình thùy dương liễu . Tượng này Ngài Trí Khải hằng tán dương , chúng ta cố gắng tìm hiểu .
Tượng  Ngài hình người nữ đứng trên hoa sen , tay phải cầm cành dương , tay trái cầm bình thanh tịnh , trong bình nước cam lồ . Chúng ta hằng lạy 12 câu nguyện sau khi tụng phẩm phổ môn , có câu “Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu , Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”. Câu nguyện này đã diễn tả đúng hình tượng của Ngài . Giờ đây, chúng ta tìm hiểu chi tiết qua hình tượng đó .

THÂM Ý

Tại sao Bồ-tát Quán Thế Âm lại là người nữ ? Theo Kinh Di Đà nói : người sanh về cõi Cực Lạc tuy chưa chứng quả Thánh Vẫn không có tướng nam , tướng nữ . Kinh A-hàm nói : người nữ có 5 chướng không thể thành Phật … Thế mà Bồ-tát Quán Thế Âm lại hiện thân nữ ?
Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân của đức từ bi . Muốn nói lên tình thương chân thành tha thiết nhất trong con người , không tình thương nào qua tình mẹ thương con . Mẹ đối với con là tình thương bao la , khó lấy cái gì có thể hình dung được . Cho nên , đức Quán Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, hay tất cả chúng sanh . Người mẹ dầu bận công ăn việc làm gì , một khi nghe tiếng con kêu khóc , mẹ buông bỏ tất cả vội vàng chạy lại vỗ về con . Đức Quán Thế Âm cũng thế , dù bận việc giáo hóa ở đâu , một khi nghe tiếng kêu thương của chúng sanh , Ngài liền hiện thân đến an ủi . Vì thế , gọi Ngài là Bồ-tát Quán Thế Âm . Người mẹ hiền của tất cả chúng sanh , người mẹ lúc nào cũng lắng nghe tiếng nấc nở từ cõi lòng của đàn con dại đang chìm đắm trong bể khổ mênh mông , để đến xoa dịu cứu thoát mọi khổ não đều được tiêu tan .
Tay phải Ngài cầm cành dương liễu là tượng trưng cho đức nhẫn nhục . Ta trái cầm bình thanh tịnh đựng nước cam lồ là tượng trưng cho tâm từ bi . Chỉ có cành dương liễu mới có khả năng mang nước cam lồ cho chúng sanh .
Dương liễu là loại cây vừa dẻo vừa mềm gặp gió mạnh thì uốn mình theo chiều gió , gió dừng là trở về vị trí cũ . Nếu cứng như cành cây lim cây gỗ thì gió không thể lung lay , một khi bị gió lay thì gẫy . Nếu yếu như cành dương liễu thì chỉ buông rũ theo chiều gió . Cứng quá mềm quá đều không có sức chịu đựng lâu dài . Cành dương nhờ sức mềm dẻo nên khéo tùy duyên mà không mất vị trí . Tức là tuy chiều theo cảnh mà không bị chi phối . Vì thế , cành dương tượng trưng cho đức nhẫn nhục  . Nhẫn nhục không có nghĩa ai làm cũng được , ai bảo cũng nghe . Chính bản chất của nó là khéo tùy thuận người , để hướng dẫn họ , theo đường lối hay lập trường của mình . Tùy thuận mà không bị họ chi phối  , ngược lại chi phối được họ . Người nhẫn nhục mới trông qua như rất yếu hèn , kỳ thật họ có sức mạnh phi thường , đã tự chiến thắng được tình cảm , được phản ứng của bản năng . Họ đã vượt ra ngoài phạm trù con người thế tục , nếu lấy con mắt phàm tục nhìn họ thì không thể nào hiểu nổi . Người chửi ta giận , người đánh ta đỡ , đó là bản năng tự vệ của tất cả mọi người . Bị chửi mà không giận , bị đánh mà không đỡ , mới là việc khó làm , phi bậc thánh giả khó mà làm được . Hằng ngày chúng ta sống theo tình cảm , theo bản năng , thấy những phản ứng như vậy cho là phải lẽ , hợp lý . Nếu thấy người bị chửi mà không giận… , chúng ta liền đâm ra bực tức , khinh dễ họ , cho là hèn nhát yếu đuối . Đâu ngờ , những kẻ ấy  đã đứng trên đỉnh chúng ta , mà ở dưới này chúng ta vẫn tự cao tự đại .
Nước cam lồ là thứ nước rất trong , mát và thơm ngọt , do hứng ngoài sương mà được . Chữ cam là ngọt , chữ lồ đọc trại chữ lộ , tức là sương hay móc . Khi người ta bị nóng bức khô khan  , nếu được một giọt nước cam lồ thấm vào cổ  sẽ nghe ngọt ngào mát rượi . Nước cam lồ tượng trưng cho lòng từ bi của Bồ-tát . Khi chúng sanh bị lửa phiền não thiêu đốt , thiết tha cầu cứu Bồ-tát , Ngài sẽ mang nước từ bi đến dập tắt và đem lại cho người sự mát mẻ an lành . Chúng ta đang sống trong nhà lửa tam giới , ngọn lửa phiền não của chúng ta nổi cháy rần rần , nếu không có giọt nước từ bi của Bồ-tát , chắc hẳn tất cả chúng ta đều phải chết thiêu trong lò phiền não .
Từ bi là lòng thương không vụ lợi , không phân biệt thân sơ , không thấy có quý tiện , lòng thương chân thật bình đẳng . Sự cao quý cao cả của nó , chỉ có nước cam lồ mới đủ tính cách tượng trưng . Nước cam lồ chẳng những cứu người qua cơn khát cháy cổ , mà còn đem lại cho người mùi thơm ngon , ngọt dịu . Từ bi chẳng những cứu người trong cơn nguy khốn , mà còn đem lại cho người nguồn an lạc vô biên . Bởi tính chất quý báu vô thượng của nước cam lồ như vậy , nên phải đựng nó trong một cái bình thanh tịnh . Vì của quý bao giờ cũng đựng trong món đồ quý .
Bình thanh tịnh là tượng trưng 3 nghiệp trong sạch . Chúng ta ôm ấp lòng từ bi muốn ra cứu độ chúng sanh , nếu thân , miệng , ý chưa được trong sạch thì khó mong thực hiện lòng từ bi . Nếu cố gắng thực hiện , một thời gian cũng lạc về danh hay vì lợi . Ví như người có khoa y dược , sẵn sang chữa trị bệnh khổ cho người , khi những con bệnh lành , đương nhiên phải có sự đền đáp hay khen ngợi trên báo chí , nếu người ấy ý chưa trong sạch dễ nóng lòng danh lợi . Do đó , dần dần làm hoen ố lòng từ bi . Cho nên , muốn thực hiện lòng từ bi , điều kiện tiên quyết là 3 nghiệp phải thanh tịnh .
Muốn mang nước cam lồ ra rưới mát chúng sanh , phải dùng cành dương làm phương tiện . Bởi vì chúng sanh trong đời nghiệp chướng quá sâu dầy , ít khi thấy lẽ phải . Họ chỉ sống theo bản ngã , sống vì dục vọng của họ , khó ai làm cho họ hài lòng . Dù người ấy sẵn sang tiếp giúp họ trong cơn khốn đốn , mà họ vẫn không biết ơn , đôi khi còn phản bội . Người sẵn lòng từ bi ra tế độ chúng sanh , nếu thiếu đức tánh nhẫn nhục thì sự tế độ khó được viên mãn . Không phải ai ai cũng sẵn sang đưa tay cho ta dìu ra khỏi con đường nguy hiểm hết đâu  , dù họ là những kẻ mù . Có kẻ tin đưa tay cho ta dìu đi , song giữa đường vấp phải những hòn đá nhỏ , hay chạn những gốc cây , là họ sừng sộ với ta . Có kẻ dìu đi được 1 đoạn , họ cho là nhọc nhằn khổ sở , không muốn đi nữa , rồi kiếm chuyện làm khó dễ ta . Có kẻ không ưng đưa tay ta dìu , lại còn mắng nhiếc ta thậm tệ . Ở những trường hợp đó , dù ta  có thiện chí muốn cứu giúp họ thế mấy , nếu thiếu đức nhẫn nhục , thử hỏi ta có thể làm việc gì ? Bởi thế , người học đạo từ bi trước phải tập đức nhẫn nhục khi nhẫn nhục được  thuần rồi mới ra thực hiện từ bi . Chưa tập được đức nhẫn nhục đã vội ra thực hành từ bi , chẳng những không làm được hạnh từ bi , mà lại phát sanh sân hận là khác . Cho nên , phải có cành dương rồi , sau mới nhúng nước cam lồ rưới mát chúng sanh .Để thấy rõ công hạnh từ bi , chúng ta hãy nghe đoạn văn tán dương năng lực nhành dương của Ngài Thiên Thai Trí khải :
“Thùy dương liễu biến sái cam lồ , trừ nhiệt não dĩ giai đắc thanh lương , tầm thinh cứu khổ ư tứ sanh , thuyết pháp độ thoát ư lục đạo , bẩm từ bi kiên cố chi tâm , cụ tự tại đoan nghiêm chi tướng , hữu cầu giai ứng , vô nguyện bất tùng , cố ngã tri lưu , đoan thừa tịnh quán , thành tụng mật ngôn , gia trì pháp thủy . Thị thủy giả , phương viên tùy khí , dinh hư nhậm thời , xuân dương đông ngưng , khẩn lưu lương chỉ , hạo hạo hồ , diệu nguyên mạc trắc , thao thao hồ , linh phái nan cùng , bích giáng tang long , hàn đàm tẩm nguyệt , hoặc tại quân vương long bút hạ , tán tác ân ba , hoặc cư bồ tát liễu chi đầu sái vi cam lồ , nhất đích tài triêm , thập phương câu tịnh”.
 
Dịch :
 
“Cầm cành dương (Ngài) rưới nước cam lồ lên khắp cả , trừ nhiệt não (Ngài) làm cho mọi người đều được tắm trong dòng suối thanh lương . Nghe tiếng kêu mà cứu khổ tứ sanh , Ngài thuyết pháp để độ thoát cho lục đạo . Sẵn tâm niệm từ bi kiên cố , đủ dúng vẻ tự tại trang nghiêm , không ai cầu mà chẳng ứng , không nguyện nào mà chẳng thành . Cho nên chúng con là kẻ xuất gia , an trụ trong tịnh quán , chí thành đọc lại mật ngôn và gia trì pháp thủy . Tịnh thủy này vuông tròn tùy theo bình chứa đựng , có hay không cũng tùy tiết tùy thời . Mùa xuân là loãng , mùa đông thì đặc , khi chảy khi đọng thật là mênh mông , nguồn sâu khó lường , chẩy mãi thao thao , thật là dòng linh khôn tuyệt . Ở trong khe đá , nước ngâm bóng loài rồng , ở dưới ao thu , nước tẩm lấy bóng nguyệt . tịnh thủy này đọng dưới ngòi bút của đấng quân vương để rồi làm tràn ngập sóng ân , hoặc nằm trên đầu nhành dương liễu của vị giác hữu tình để rưới thành cam lồ linh diệu . Chỉ cần 1 giọt nước rưới lên là 10 phương đều được sạch trong”.
Muốn diễn tả lòng từ bi cao cả của Bồ-tát quán thế âm , tác giả dung giọt nước nhành dương , thật linh động biến ảo .Nước không cố định ở một hình thức nào tùy duyên biến chuyển có khi là thể lỏng , có khi là thể cứng , có khi là biến thành hơi . nếu chúng ta chấp nước chỉ ở thể lỏng , tức không hiểu được nước . Không phải chỉ ở 1 hình thức cố định , mà linh động tùy duyên . Đủ duyên cơ cảm thì Bồ-tát ứng hiện .
Nước khi đọng dưới hồ thu trong xanh in bóng trăng , khi lóng trong khe đá làm nhà của rồng , lúc chảy ầm ầm thành suối gào thác đổ , thật không thể lường được diệu dụng của nước .Lòng từ bi của bồ tát cũng thế , mênh mông như bể cả bao hàm tất cả chúng sanh , tràn trề như ngọn triều lên mang hạnh phúc cho mọi loài thọ hưởng . Bất cứ nơi nào , chốn nào có cảm thì Bồ-tát đều ứng hiện . Sự ứng hiện tùy theo căn tánh chúng sanh , kẻ thấy Bồ-tát ở hình thức này , người cảm Bồ-tát nơi tướng trạng khác . Tựu chung có cảm thông nhất định có linh ứng .
Chỉ 1 giọt nước (nhỏ mực) đọng dưới ngòi bút của hàng vua chúa cũng đủ làm cho muôn dân thấm nhuần ơn vũ lộ . Hoạc 1 giọt nước (giọt cam lồ) nằm trên đầu nhành dương liễu của bậc Bồ-tát cũng đủ giải thoát mọi loài chúng sanh . Lòng từ bi không chỉ có ở trong tâm bồ-tát , trong tâm kẻ tu hành , mà còn có ở trong lòng bậc đế vương , trong lòng kẻ quyền thế . Cho nên , ai cũng có thể là bậc cứu khổ chúng sanh , miễn họ phát tâm từ bi . Từ bi không phải là gia bảo dành riêng cho các bậc tu hành , mà nó là của chung cho nhân loại . Dù ở hoàn cảnh nào , trường hợp nào , cũng thực hiện từ bi được , nếu trong lòng chứa sẵn từ bi .
Qua những lời tán than trên , chúng ta thấy lòng từ bi cao ca khôn lường . Chúng ta lễ đức Quán Thế Âm luôn luôn phải ghi nhớ 2 đức tánh căn bản của Ngài : nhẫn nhục và từ bi , để đem áp dụng vào bản thân của ta. Có thế , sự lễ bái mới thật là hữu ích và cần thiết vô cùng .

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây