094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - HT THÍCH TRÍ TỊNH KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - HT THÍCH TRÍ TỊNH Dịch Giả: Thích Trí Tịnh
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 89 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 15,5x23cm
Năm Xuất Bản: 2022
Độ Dày: 0,7cm
KPV2 THÍCH TRÍ TỊNH 30.000 đ Số lượng: 99 Quyển
 • KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - HT THÍCH TRÍ TỊNH

 •  2019 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KPV2
 • Giá bán: 30.000 đ

 • Dịch Giả: Thích Trí Tịnh
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 89 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 15,5x23cm
  Năm Xuất Bản: 2022
  Độ Dày: 0,7cm


Số lượng
Trích “Phật Thuyết Phạm Võng Kinh – Bồ Tát Tâm Địa Phẩm”:
I. Lô Xá Na Phật
Bấy giờ, Đức Phật Lô Xá Na vì trong đại chúng lược giảng “Tâm địa” như chừng bằng đầu sợi lông trong số trăm nghìn hằng hà sa bất khả thuyết pháp môn. Ngài kết “Tâm địa đây chính là lời của tất cả Phật thời quá khứ đã giảng, tất cả Phật thời vị lai sẽ giảng và tất cả Phật thời hiện tại đương giảng. Cũng là pháp môn mà tất cả Bồ-tát đã học, sẽ học và đương học. Ta đã từng trăm A-tăng-kỳ kiếp tu tập tâm địa này, do đó Ta được hiệu là Lô Xá Na. Chư Phật! Các Ngài đem lời giảng của Ta đây hầu mở con đường tâm địa cho hết thảy chúng sanh”.


 
kinh phạm võng bồ tát giới 1 min


Liền đó, từ trên tòa Thiên Quang sư tử rực rỡ nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, Đức Phật Lô Xá Na phóng ra những tia sáng. Trong tia sáng ấy có tiếng nói với chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu: “Các Ngài thọ trì phẩm Tâm Địa Pháp Môn của Ta đây, rồi tuần tự đem giảng lại cho nghìn trăm ức Thích Ca cùng tất cả chúng sanh. Ai nấy đều nên thọ trì đọc tụng và nhứt tâm vâng làm”.

Sau khi lãnh thọ phẩm Tâm Địa Pháp Môn, chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu cùng nghìn trăm ức Đức Thích Ca đồng đứng dậy rời khỏi tòa Sư tử. Toàn thân của các Ngài chiếu ra vô số tia sáng. Trong mỗi tia sáng ấy đều hóa hiện vô lượng Đức Phật, đồng thời tung lên vô lượng hoa đẹp xanh, vàng, đỏ, trắng để cúng dường Đức Phật Lô Xá Na. Cúng dường xong, chư Phật từ tạ trở về. Khi rời khỏi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, chư Phật vào chánh định thể tánh hư không hoa quang, mỗi Ngài trở lại chốn cũ, dưới cội Bồ-đề nơi cõi Diêm phù.


 
kinh phạm võng bồ tát giới 2 min


Sau khi ra khỏi chánh định thể tánh hư không hoa quang, Đức Phật mới ngự trên tòa Kim cương Thiên Quang Vương và Diệu Quang Đường mà giảng về Thập Thế Giới Hải. Rồi Đức Phật giảng pháp Thập Trụ nơi cung Đế Thích, giảng pháp Thập Hạnh nơi cung trời Diệm Ma, giảng pháp Thập Hồi hướng nơi cung trời Đâu Suất, giảng pháp Thập Thiền Định nơi cung trời Hóa Lạc, giảng pháp Thập Địa" nơi cung trời Tha Hóa, giảng pháp Thập Kim Cương nơi cõi Sơ thiền, giảng pháp Thập Nhẫn nơi cõi Nhị thiền, giảng pháp Thập Nguyện nơi cõi Tam thiền, và sau cùng ở Tứ thiền nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, Đức Phật giảng Phẩm Tâm Địa Pháp Môn mà thuở trước Đức Phật Lô Xá Na đã giảng ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng. Tất cả nghìn trăm ức Đức Thích Ca ở nơi thế giới của mình, đều giảng nói như thế cả. Như trong phẩm “Hiền Kiếp” đã nói.

 
kinh phạm võng bồ tát giới 3


II. Thích Ca Mâu Ni Phật
Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, rồi qua phương Đông đến tại cung của Thiên Vương, diễn nói Kinh “Ma Thọ Hóa”. Sau đó, Ngài giáng sanh nơi cõi Nam-diêm-phù-đề tại nước Ca Tỳ La, Vua Tịnh Phạn là thân phụ, và Hoàng hậu Ma- Gia là sanh mẫu, nhũ danh của Ngài là Tất Đạt Đa. Xuất gia bảy năm, ba mươi tuổi thành đạo, hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bảo tòa Kim Cương Hoa Quang nơi đạo tràng Tịch diệt nhẫn đến nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, trong mười nơi ấy Đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp.

Lúc đó, nhân khi xem bửu tràng mành lưới của Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật vì đại chúng mà giảng Kinh Phạm Võng. Ngài dạy rằng : “Vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới. Mỗi thế giới đều khác nhau cả, khác nhau đến số vô lượng. Giáo pháp của Phật cũng như vậy”. Đức Phật đã tám nghìn lần đến thế giới Ta Bà này, ngự trên bảo tòa Kim Cương Hoa Quang nhẫn đến ngự nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, lược giảng “Tâm Địa Pháp Môn” cho cả thảy đại chúng trong những pháp hội ấy.


 
kinh phạm võng bồ tát giới 4 min


Sau đó, từ cung của Thiên Vương, Đức Phật trở xuống ngự dưới cội Bồ-đề nơi cõi Diêm-phù, vì tất cả chúng sanh trên quả đất này, hạng người phàm ngu tối mà giảng một giới pháp Kim Cương Quang Minh Bảo Giới. Giới pháp này là lời thường trì tụng của Phật Lô Xá Na, khi Ngài mới phát Bồ-đề tâm trong thời kỳ tu nhân của Ngài. Giới pháp này cũng chính là bổn nguyện của tất cả Phật, là bổn nguyện của tất cả Bồ-tát và là chủng tử của Phật tánh.

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả ý thức, sắc, tâm, là tình, là tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh. Vì chắc chắn thường có chánh nhân, nên chắc chắn Pháp thân thường trụ. Mười Ba-la-đề-mộc-xoa như thế xuất hiện trong đời. Giới pháp này là chỗ kính trọng thọ trì của tất cả chúng sanh trong ba thuở. Giờ đây, Đức Phật sẽ vì trong đại chúng này mà giảng lại Giới phẩm vô tận tạng, là Giới phẩm của tất cả chúng sanh, bổn nguyện tự tánh thanh tịnh.


 
kinh phạm võng bồ tát giới 5


Nay Ta là Lô Xá Na,
Đương ngồi trên đài Liên Hoa.
Trên nghìn cánh sen đơm vòng,
Lại hiện ra nghìn Thích Ca.
Mỗi cánh sen trăm ức cõi,
Một cõi một Phật Thích Ca,
Đều ngồi dưới cội Bồ-đề,
Đồng thời thành Chánh giác đạo.
Nghìn trăm ức Phật như vậy,
Lô Xá Na là bổn thân.
Nghìn trăm ức Phật Thích Ca,
Đều đem theo vi trần chúng,
Cùng nhau đến tại chỗ Ta,
Để nghe Ta tụng Phật giới.
Ta liền giảng môn Cam lộ,
Bây giờ nghìn trăm ức Phật,
Trở về đạo tràng của mình,
Đều ngồi nơi cội Bồ-đề,
Tụng mười trọng, bốn mươi tám,
Giới của Bổn sư Xá Na,
Giới như vầng nhựt nguyệt sáng,
Cũng như chuỗi báu ngọc châu.


 

Chúng Bồ-tát như vi trần,
Do giới này mà thành Phật,
Đây là Đức Xá Na tụng,
Ta đây cũng tụng như vậy.
Các ông tân học Bồ-tát,
Phải cung kính thọ trì giới !
Khi thọ trì giới này rồi,
Nên truyền lại cho chúng sanh.
Lắng nghe Ta đang trì tụng, nên
Pháp Ba-la-đề-mộc-xoa,
Là giới tạng trong Phật pháp.
Đại chúng lòng nên tin chắc:
Các ngươi là Phật sẽ thành,
Ta đây là Phật đã thành.
Thường có lòng tin như vậy,
Thời giới phẩm đã trọn vẹn,
Tất cả những người có tâm,
Đều nên nhiếp hộ Phật giới,
Chúng sanh nào thọ Phật giới,
Chính là vào hàng chư Phật.
Đã đồng hàng bậc Đại Giác,
Mới thật là con chư Phật,
Đại chúng đều nên cung kính,
Chí tâm nghe lời Ta tụng…


 
thong tin cuoi bai viet2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây