094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TRÍ TỊNH KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TRÍ TỊNH Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Hình thức: Bìa mềm
Số trang: 48trang
Khổ sách: 14.5x20.5cm
Độ dày: 0.3cm
S001608 KINH TỤNG 15.000 đ Số lượng: 999 Quyển
 • KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TRÍ TỊNH

 •  3250 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S001608
 • Giá bán: 15.000 đ

 • Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 
  Nhà xuất bản: Tôn Giáo
  Năm xuất bản: 2021
  Hình thức: Bìa mềm
  Số trang: 48trang
  Khổ sách: 14.5x20.5cm
  Độ dày: 0.3cm


Số lượng
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN”
Hán dịch: Nhà Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

1.— BẠCH HỎI SỞ NHƠN

Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”

 
kinh pho mon1

2. — THOÁT TÁM ĐIỀU NẠN

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ tát: “Thiện nam tử ! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ tát tức thời xem xét tiếng tăm kia đều đặng giải thoát”.

Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ tát này vậy.

Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ tát liền đặng đến chỗ cạn.

Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ châu báu như: vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu nên vào trong biển lớn.

Giả sử gió bão thổi ghe thuyền của kẻ kia trôi tấp nơi nước quỷ La sát, trong đó nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ La sát, do nhơn duyên đó mà tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thời dao gậy của người kia cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi.

Nếu quỷ Dạ xoa cùng La sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người huống lại làm hại đặng.

Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi .

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt đoàn người buôn đem theo nhiều của báu, đi ngang qua đường hiểm trở. Trong đó có một người xướng rằng: “Các thiện nam tử, chớ có sợ sệt ! Các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem Pháp vô úy thí cho chúng sanh, nếu các ông xưng danh hiệu Ngài thời sẽ đặng thoát khỏi nơi oán tặc nầy”.

Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát!”, vì xưng danh hiệu Bồ tát nên liền đặng thoát khỏi.

Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm đại Bồ tát có sức oai thần rộng lớn như thế.

Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền đặng lìa lòng dâm, ý dục.

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền đặng lìa lòng giận hờn.

Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, liền đặng lìa ngu si.

Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ tát có những sức oai thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài.


 3.— TOẠI HAI ĐIỀU CẦU

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến.

Vô Tận Ý ! Quán Thế Âm Bồ tát có sức oai thần như thế.


4.— SO SÁNH CÔNG ĐỨC LỄ NIỆM

Nếu có chúng sanh nào cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát.

Vô Tận Ý ! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người Thiện nam, người Thiện nữ đó có nhiều chăng?”.

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”.

Phật dạy: “Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước đức của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận.

Vô Tận Ý ! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế”.


5.— MƯỜI CHÍN LOẠI THUYẾT PHÁP

Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn ! Quán Thế Âm Bồ tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Vì chúng sanh nói pháp như thế nào? Sức phương tiện của Ngài như thế nào?”

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử ! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ tát liền hiện thân Phật vì đó mà nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Duyên Giác đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Duyên Giác vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Thanh Văn đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Thanh Văn vì đó nói pháp. Nơi đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Phạm Vương vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Đế Thích đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Đế Thích vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Tự Tại Thiên đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Tự Tại Thiên vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Tỳ sa môn đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Tỳ sa môn vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Tiểu Vương đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Tiểu Vương vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Trưởng Giả đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Trưởng Giả vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Cư sĩ đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Cư sĩ vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Tể Quan đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Tể Quan vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Bà la môn đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Bà la môn vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà la môn đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân phụ nữ vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân đồng nam, đồng nữ vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn cùng Phi nhơn đặng độ thoát, Bồ tát liền đều hiện ra vì đó nói pháp.

Nơi đáng dùng thân thần Chấp Kim Cang đặng độ thoát, Bồ tát liền hiện thân thần Chấp Kim Cang vì đó nói pháp.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh như thế, vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát. 

Quán Thế Âm đại Bồ tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban cho sự vô úy, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị “Thí Vô Úy”.


6.— CÚNG DƯỜNG 

Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nay xin cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát”.

Ngài liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ, đem cúng dường cho ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: “Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí nầy”.

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi.

Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ tát rằng: “Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc nầy”.

Bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ tát: “Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ tát nầy và hàng Tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn và Phi nhơn v.v... mà nhận chuỗi ngọc đó”.

Tức thời Quán Thế Âm Bồ tát thương hàng tứ chúng và Trời, Rồng, Nhơn, Phi nhơn v.v.. mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng vào  tháp của Phật Đa Bửu.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát có sức oai thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà.

 
kinh pho mon2

7.— TRÙNG TỤNG

Lúc đó ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

Thế Tôn đủ tướng tốt!
Con nay lại hỏi kia
Phật tử nhơn duyên gì
Tên là Quán Thế Âm?

Đấng đầy đủ tướng tốt
Kệ đáp Vô Tận Ý:
Ông nghe hạnh Quán Âm
Khéo ứng các nơi chỗ

Thệ rộng sâu như biển
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn
Hầu nhiều nghìn ức Phật
Phát nguyện thanh tịnh lớn.

Ta vì ông lược nói
Nghe tên cùng thấy thân
Tâm niệm chẳng luống qua
Hay diệt khổ các cõi.

Giả sử sanh lòng hại
Xô rớt hầm lửa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Hầm lửa biến thành ao.

Hoặc trôi dạt biển lớn
Các nạn quỷ, cá, rồng
Do sức niệm Quán Âm
Sóng mòi chẳng chìm đặng.

Hoặc ở chót Tu Di
Bị người xô rớt xuống
Do sức niệm Quán Âm
Như mặt nhựt treo không.

Hoặc bị người dữ rượt
Rớt xuống núi Kim Cang
Do sức niệm Quán Âm
Chẳng tổn đến mảy lông.

Hoặc gặp oán tặc vây
Đều cầm dao làm hại
Do sức niệm Quán Âm
Đều liền sanh lòng lành.

Hoặc bị khổ nạn vua
Khi hành hình sắp chết
Do sức niệm Quán Âm
Dao liền gãy từng đoạn.

Hoặc tù cấm xiềng xích
Tay chân bị gông cùm
Do sức niệm Quán Âm
Tháo rã đặng thoát khỏi

Nguyền rủa các thuốc độc
Muốn hại đến thân đó
Do sức niệm Quán Âm
Trở hại nơi bổn nhơn

Hoặc gặp La sát dữ
Rồng độc các loài quỷ
Do sức niệm Quán Âm
Liền đều không dám hại.

Hoặc thú dữ vây quanh
Nanh vuốt nhọn đáng sợ
Do sức niệm Quán Âm
Vội vàng bỏ chạy thẳng.

Rắn độc cùng bò cạp
Hơi độc khói lửa đốt
Do sức niệm Quán Âm
Nghe tiếng tự bỏ đi.

Mây sấm nổ sét đánh
Tuôn giá xối mưa lớn,
Do sức niệm Quán Âm
Liền đặng tiêu tan cả.

Chúng sanh bị khổ ách
Vô lượng khổ bức thân
Quán Âm sức trí diệu
Hay cứu khổ thế gian

Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước mười phương
Không cõi nào chẳng hiện.

Các loài trong đường dữ
Địa ngục, quỷ, súc sanh
Sanh, già, bịnh, chết, khổ
Lần đều khiến dứt hết.

Chơn quán, Thanh tịnh quán
Trí huệ quán rộng lớn
Bi quán và Từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ
Huệ nhật phá các tối
Hay phục tai gió lửa
Khắp soi sáng thế gian.

Lòng bi răn như sấm
Ý từ diệu dường mây
Xối mưa pháp cam lộ
Dứt trừ lửa phiền não

Cãi kiện qua chỗ quan
Trong quân trận sợ sệt
Do sức niệm Quán Âm
Cừu oán đều lui tan.

Diệu Âm, Quán Thế Âm
Phạm Âm, Hải Triều Âm
Tiếng hơn thế gian kia,
Cho nên thường phải niệm.

Niệm niệm chớ sanh nghi
Quán Âm bậc Tịnh Thánh
Nơi khổ não nạn chết
Hay vì làm nương cậy.

Đủ tất cả công đức
Mắt lành trông chúng sanh
Biển phước lớn không lường
Cho nên phải đảnh lễ.


8.— TỔNG KẾT NGHE KINH ĐẶNG CÔNG ĐỨC LỚN

Bấy giờ, ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Đạo Nghiệp Tự Tại, Phổ Môn Thị Hiện Sức Thần Thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít”.

Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn nầy, trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm Vô đẳng đẳng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây