094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

CHÚ ĐẠI BI VÀ THẬP CHÚ CHÚ ĐẠI BI VÀ THẬP CHÚ Kích thước: 29.5x20.5cm S001598 KINH TỤNG 5.000 đ Số lượng: 999 Bức
  • CHÚ ĐẠI BI VÀ THẬP CHÚ

  •  11455 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S001598
  • Giá bán: 5.000 đ

  • Kích thước: 29.5x20.5cm


Số lượng

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm Đà La Ni
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
2. Nam mô a rị da.
3. Bà lô kiết đế thước bát ra da.
4. Bồ đề tát đỏa bà da.
5. Ma ha tát đỏa bà da.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án.
8. Tát bàn ra phạt duệ.
9. Số đát na đát tỏa.
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
12. Nam mô na ra cẩn trì.
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.
14. Tát bà a tha đậu du bằng.
15. A thệ dựng.
16. Tát bà tát đa, na ma bà dà.
17. Ma phạt đạt đậu.
18. Đát điệt tha.
19. Án ! A bà lô hê.
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế.
22. Di hê ri.
23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
24. Tát bà tát bà.
25. Ma ra ma ra.
26. Ma hê ma hê rị đà dựng.
27. Cu lô cu lô yết mông.
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.
29. Ma ha phạt xà ra đế
30. Đà ra đà ra.
31. Địa rị ni.
32. Thất Phật ra da.
33. Giá ra giá ra.
34. Mạ mạ phạt ma ra.
(Đọc tên người thọ trì)

chu dai bi thap chu1

35. Mục đế lệ.
36. Y hê di hê.
37. Thất na thất na.
38. A ra sâm Phật ra xá lợi.
39. Phạt sa phạt sâm.
40. Phật ra xá da.
41. Hộ lô hộ lộ ma ra.
42. Hộ lô hô lô hê rị.
43. Ta ra ta ra.
44. Tất rị tất rị.
45. Tô rô tô rô.
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ.
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì.
50. Địa rị sắc ni na.
51. Bà dạ ma na.
52. Ta bà ha.
53. Tất đà dạ.
54. Ta bà ha.
55. Ma ha tất đà dạ.
56. Ta bà ha.
57. Tất đà du nghệ.
58. Thất bàn ra da.
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì.
61. Ta bà ha.
62. Ma ra na ra.
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khê da.
65. Ta bà ha.
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.
67. Ta bà ha.
68. Giả kiết ra a tất đà dạ.
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma yết tất đà dạ.
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ
73. Ta bà ha.
74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ.
75. Ta bà ha.
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
77. Nam mô a rị da.
78. Bà lô kiết đế.
79. Thước bàn ra dạ.
80. Ta bà ha.
81. Án! Tất điện đô. Mạn đa ra-Bạt đà dạ-Ta bà ha. (3 lần)

 

THẬP CHÚ

1. NHƯ Ý BẢO LUẬN VƯƠNG ĐÀ LA NI:

Nam mô Phật đà-da
Nam mô Đạt ma-da
Nam mô Tăng dà-da
Nam mô Quán tự tại Bồ tát ma ha tát, cụ đại bi tâm giả.
Đát điệt tha: Án chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni,
Ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô để sắc tra, thước ra, a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.
Án, bát đạp ma chấn đa một ni thước ra hồng.
Án bát lặc bà, bát đẳng mế hồng.


2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ : Nam mô tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm. Đát diệt tha: Án khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ
Nam mô Phật-đà-da
Nam mô Đạt-ma-da
Nam mô Tăng-dà-da
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

4. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ
Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ Thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tát đa nấm, tam miệu, tam bồ đề, câu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha.

 

chu dai bi thap chu2


5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI
Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tá ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN
Nam mô bạt già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà giã, đát tha yết đa da, a ra hát đế, tam diểu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sá ha.

7. QUAN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN
Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha.

9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ
Nam mô a di đá bà dạ. Đá tha dà đá dạ. Đá địa dạ tha. A di lị đô bà tỳ, a di lị đá, tất đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đá, a di lị đá, tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na. Chỉ đá ca lệ, sa bà ha.

10. THIỆN NỮ THẦN CHÚ
Nam mô Phật-đà-da
Nam mô Đạt-ma-da
Nam mô Tăng-già-da
Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá ly, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni.

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây