094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH NHẬT TỤNG - HT THÍCH ĐĂNG QUANG KINH NHẬT TỤNG - HT THÍCH ĐĂNG QUANG Biên Soạn: Thích Đăng Quang
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 181 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 15,5x23cm
Năm Xuất Bản: 2020
Độ Dày: 0,9cm
KNT1 KINH TỤNG 35.000 đ Số lượng: 89 Quyển
 • KINH NHẬT TỤNG - HT THÍCH ĐĂNG QUANG

 •  2206 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KNT1
 • Giá bán: 35.000 đ

 • Biên Soạn: Thích Đăng Quang
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 181 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 15,5x23cm
  Năm Xuất Bản: 2020
  Độ Dày: 0,9cm


Số lượng
Trích “Kinh Nhật Tụng – Quán Tưởng”:
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như đế châu
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.


 
kinh nhật tụng 1 min


- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)
(Đứng ngay ngắn tụng lăng nghiêm)

Tán Lư Hương
Lư hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư Phật hải hội tất diêu văn,
Tuỳ xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma-ha-tát. (3 lần)
(Đứng ngay ngắn tụng Lăng Nghiêm)


 
screenshot 1652420017


Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 Lần)
Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu,
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.
Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân,
Nguyện kim đắc quả thành bảo vương,
Hườn độ như thị hằng sa chúng,
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắt danh vị báo Phật ân;
Phục thỉnh thế tôn vị chứng minh,
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,
Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê hoàn.
Đại hùng đại lực đại từ bi,
Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc,
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác,
Ư thập giới toạ đạo tràng;
Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong,
Thước-ca-ra tâm vô động chuyển.
- Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.
- Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.
- Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.
- Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
- Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.
- Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.

Nhĩ thời thế tôn, tùng nhục kế trung dõng bá bảo quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hoá như lai, toạ bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhứt nhứt quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan, uý ái kim bảo, cầu Phật, ai hữu, nhứt tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang như lai, tuyên thuyết thần chú…


 
kinh nhật tụng 2 min


THẬP CHÚ
1. Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
Nam mô Phật đà da.
Nam mô Đạt mạ da.
Nam mô Tăng dà da.

Nam mô Quán Tự Tại Bồ tát ma ha tát, cụ đại bỉ tâm giả. Đát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đằng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng, phấn ta ha. Án, bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án, bát lạt đà, bát đẳng mế hông.


 
kinh nhật tụng 3


2. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm. A bát ra để, hạ đa sá, ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3. Công Đức Bảo Sơn Thần Chú
Nam mô Phật đà da.
Nam mô Đạt mạ da.
Nam mô Tăng dà da.
Án tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.


 
kinh nhật tụng 4 min


4. Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú
Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất chu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ. Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta ba ha.

5. Thánh Bô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni
Án nại ma ba cát ngoã đế, a ba ra mật đạp, a ưu ri a nạp, tô tất nễ, thiệt chất đạp, điệp tả ra tể giả, đát tháp cả đạt giả, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt giả, đát nễ giả tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại tang mã ngột cả đế, ta ba ngoã tỷ thuật đế, mã hát nại giả, bát rị, ngoã rị tá hắt.

6. Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn
Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ rô thích lưu ly, bát lạt bà, hắt ra xà giả, đát tha yết đa da, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế, tá ha.


 
kinh nhật tụng 5


7. Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn
Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặc ba đạt, tích đặc ta nạp, ví đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp, cát nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt, ban nạp, nại ma lô kiết thuyết ra da, tá ha.

8. Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế ta bà ha.

9. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú
Nam mô A Di Đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ.
A di rị đa tất đam bà tỳ.
A di rị đa tỳ ca lan đế.
A di rị đa tỳ ca lan đa.
Già di nị, dà dà na.
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

10. Thiện Nữ Thiên Chú
Nam mô Phật Đà
Nam mô Đạt Mạ
Nam mô Tăng Dà
Nam mô Thất lỵ, ma ha đế tỷ da, đát nễ dã tha, ba lỵ phú lầu na, giá lị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra già đế, tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca rị dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà a tha, a nâu, bà la ni…


 


Mục Lục:
 • Nghi Thức Công Phu Khuya
 • Nghi Thức Công Phu Chiều (Tịnh Độ Hay Cầu Siêu)
 • Nghi Thức Sám Hối
 • Mông Sơn Thí Thực
 • Nghi Thức Cầu An
 • Phật Thích Ca Nói Kinh Di Lặc
 • Nghi Thức Phóng Sanh
 • Phụ Trang: Các Bài Sám
 
thông tin cuối bài viết 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây