094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

PHẬT NÓI KINH KIM CƯƠNG THỌ MỆNH VÀ KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG PHẬT NÓI KINH KIM CƯƠNG THỌ MỆNH VÀ KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG Biên Soạn: Thích Giác Nghiên
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức 
Số Trang: 93 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm 
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2013
Độ Dày: 0,5cm
KCTM KINH TỤNG 20.000 đ Số lượng: 19 Quyển
 • PHẬT NÓI KINH KIM CƯƠNG THỌ MỆNH VÀ KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG

 •  1123 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KCTM
 • Giá bán: 20.000 đ

 • Biên Soạn: Thích Giác Nghiên
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức 
  Số Trang: 93 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm 
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2013
  Độ Dày: 0,5cm


Số lượng
Khai Kinh Kệ
Phật pháp cao siêu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu.
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm.
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần – chuông)
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần – chuông)


 
phật nói kinh kim cương thọ mệnh 1 minTrích “Phật Nói Kinh Nhất Thế Như Lai Kim Cương Thọ Mạng Đà La Ni”:
Đúng thực như thế, chính tôi được nghe, một thuở nọ Đức Phật ở bên sông Căng Già, cùng với chúng Tỳ kheo và các vị đại Bồ Tát, vô lượng vô biên chúng trời người đều đến hội họp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo bốn ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương rằng: Có bốn pháp rất đáng ghê sợ, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, cho đến tất cả các loài hữu tình không ai là không tranh khỏi. Bốn pháp ấy là Sinh – Già – Bệnh – Chết, trong đó có một pháp rất tức tối đau khổ, khó bề đối trị, ai cũng ghê sợ đó s Chết. Vì thế ta nay vì hết thẩy các loài hữu tình, nói cho pháp để mà đối trị.


 
phật nói kinh kim cương thọ mệnh 2 min


Khi ấy bốn ông Thiên Vương liền đứng lên bạch đức Phật rằng: “Kính thưa đức Thế Tôn! Chúng con ngày nay mong được lợi lớn, xin đức Thế Tôn hãy vì tất cả chúng sinh mà tuyên nói pháp ấy”. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn liền xoay mặt về hướng Đông, ngài búng ngón tay, triệu tập tất cả các đức Như Lai mà nói lời thệ rằng: “Khắp cả mười phương, các đức Như Lai thành Chính Đẳng Giác, vì độ chúng sinh chứng đạo Bồ Đề, thảy đều giúp ta, đem sức oai thần của tất cả các Đức Như Lai, khiến cho tất cả chúng sinh đối nghiệp phi mạng tăng thêm thọ mạng.

 
phật nói kinh kim cương thọ mệnh 3


Từ trước ta chưa vì chúng sinh, chuyển pháp luân này, đến nay mới chuyển, có thể khiến cho sắc lực và thọ mạng của chúng sinh đều được thành tựu khỏi sợ chết yểu”. Lại hướng qua các phương Tây – Nam Bắc, bốn góc trên dưới, đức Thế Tôn cũng đều triệu tập, kính cáo như thế. Lúc ấy bao nhiêu thế giới, trong khắp mười phương, tột chỗ mắt Phật thấu tới, tất cả các đức Như Lai thảy đều đến hội họp, đầy cả hư không, số như vi trần. Bấy giờ hết thảy các Phật vì cớ gia trì, khác miệng đồng lời, đều nói Đà La Ni “Nhất thế Như Lai Kim Cương Thọ Mạng ” rằng:

Đát nể giả tha, giả lê, giả lã, giả lê
Vỉ nô chi tát phạ, tát để
Khể chiết ngật lảng, nghiệt nẩm
Bạt ra, xá mản đô
Tát phạ lộ, nga tát phạ
Tát đát phạ, nẩm a nô lại
Cu nô lai, ma ha nô lại
Giả mê, giả mê, hệ mạ nghiểu rí
Hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí
Kiêu ra ví, kiêu ra thoan
Hệ cu ra vi, cu ra lê, cu mạ để
Vi xá mạ ní, mạ ní
Thú thú tì, phạ a giả lê, dỉ giả lê
Mạ vỉ lảm mạ, hộ mộ hộ mộ
Án ! Phạ rạ , dụ lệ , tát phạ hạ.


 
phật nói kinh kim cương thọ mệnh 4 min


Bấy giờ, tất cả các vị Chấp Kim Cương Bồ Tát, ở chỗ chư Phật mười phương, cùng khác miệng đồng lời, đều nói Đà La Ni Diên Thọ rằng: “Hồng hồng thi khí tát phạt hạ”. Như vậy tất cả các đức Như Lai và các vị Chấp Kim Cương Bồ Tát trong mười phương đều nói Đà La Ni này rồi, thì không thị hiện ra nữa. Lúc đó, vị T Sa Môn Thiên Vương bạch Đức Phật rằng: Nương thần lực của Phật để gia trì hộ niệm, trừ nghiệp phi mạng cho tất cả chúng sinh, con xin nói Đà La Ni rằng: Thỉ vi đế, thỉ vỉ, đất lỵ, lật lỵ ”. Lúc đó vị Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương cùng bạch Phật rằng: Nương thần lực của Phật, để trừ nghiệp phi mạng cho nhiều chúng sinh, con xin nói Đà La Ni rằng : “Ma đằng nghể, ma đằng nghê ni, du ma du mưu".

 
phật nói kinh kim cương thọ mệnh 5


Lúc đó vị Đề Đầu Lại Cha Thiên Vương cũng bạch Phật rằng: Cũng để trừ nghiệp schết cho tất cả chúng sinh, con xin nói Đà La Ni rằng “Giả rể, giả rể, giả ra rí. Lúc đó vị Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương cũng bạch Phật rằng: Nương thần lực của Phật để trừ nghiệp phi mạng cho tất cả chúng sinh, con xin nói Đà La Ni rằng “ Mạt lâm ph, ph ph phạ. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Nếu ai đọc tụng kinh này, ngày thọ trì dù chỉ một biến, thì tất cả chúng ta đều phải nên cung kính những vị trai lành gái tốt ấy, nên tưởng họ cũng như Phật vậy, thì sau chúng ta không phải đọa vào ba đường dữ, lại được tăng thêm thọ mạng.

Nếu người nào hàng ngày vì tất cả chúng sinh, luân chuyển tụng kinh này, thì sau không còn sợ mạng ngắn, chết yểu, cũng không còn sợ mộng thấy điềm dữ, yêu tinh nguyền rủa, và hình bóng hung ác, la sát quỷ thần, cũng không bị tai nạn nước lửa và độc họa binh đao. Sẽ được tất cả chư Phật Bồ Tát, nhiếp thọ hộ niệm cho, xứ sở đó cũng được chư Phật hộ trì. Khi đức Thế Tôn nói kinh này xong, các vị T Sa Môn Thiên Vương cùng tất cả đại chúng, đều rất vui mừng, tin chịu vâng làm. Phật nói kinh Nhất Thế Như Lai Kim Cương Thọ Mạng Đà La Ni xong


 
phật nói kinh kim cương thọ mệnh 6 min
 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây