094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH NGỌN ĐÈN SÁNG TỎ - SỰ TIÊN TRI VỀ TƯƠNG LAI - JIGME DECHEN DOLMA KINH NGỌN ĐÈN SÁNG TỎ - SỰ TIÊN TRI VỀ TƯƠNG LAI - JIGME DECHEN DOLMA Dịch Tạng – Anh: Ga Lhakhang Rinpoche
Dịch Anh – Việt: Katie Nguyen
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 59 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2020
Độ Dày: 0,3cm
NĐST KINH TỤNG 15.000 đ Số lượng: 192 Quyển
 • KINH NGỌN ĐÈN SÁNG TỎ - SỰ TIÊN TRI VỀ TƯƠNG LAI - JIGME DECHEN DOLMA

 •  1929 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: NĐST
 • Giá bán: 15.000 đ

 • Dịch Tạng – Anh: Ga Lhakhang Rinpoche
  Dịch Anh – Việt: Katie Nguyen
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 59 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2020
  Độ Dày: 0,3cm


Số lượng
Khai Kinh – Tán Lư Hương
Lò hương vừa bén chiên đàn,
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
Hiện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,
Pháp thân toàn thể hiện tiền,
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)


 
kinh ngọn đèn sáng tỏ sự tiên tri về tương lai 1 minTịnh Pháp Giới Chơn Ngôn:
Án Lam (7 lần)
(trì chú này thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnh).

Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
(trì chú này hơi thở trong sạch).


Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)
(trì chú này thân, miệng, tâm đều trong sạch).


Phổ Cúng Dường Chơn Ngôn:
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần)
(trì chú này hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng dường cả mười phương).

Cúng Hương:
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác.

Kệ Tán Phật
Đáng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Quán Tưởng
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.


 
kinh ngọn đèn sáng tỏ sự tiên tri về tương lai 2 minTrích “Kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ - Sự Tiên Tri Về Tương Lai”:
Kính lễ Tam Bảo.
Đức Thế Tôn (Thích Ca Mâu Ni Phật) đã giảng dạy giáo Pháp này để lợi lạc chúng sanh trong thời kỳ ác trược khởi sinh. Vào thời điểm đó, giáo Pháp này giống như một con đường. Bởi vì sao? Vì giáo Pháp thiêng liêng này giống như con đường sống còn mà tất cả chúng sinh đều có liên quan vào đó. Một thời, khi Đức Thế Tôn đang ngồi dưới cội bồ đề và đang quán chiếu đến vô lượng vô biên chúng sinh ở cõi Ta Bà, Ngài đã thấy rằng vào cuối của chu kỳ năm trăm năm, một thời kỳ đại ác sẽ xuất hiện.

Khi đề cập về những hành động và tư tưởng của hết thẩy hữu tình chúng sinh, Ngài đã dạy rằng tất cả chúng sinh phải thực hành theo mười điều thiện lành. Những chúng sinh có công đức lớn sẽ được tiếp xúc với bản Kinh giáo Pháp này, trong khi những chúng sinh không có sự kết nối thì sẽ tích luỹ ít công đức. Nỗi khổ đau từ những cảm xúc phiền não thực sự càng trở nên lớn mạnh, bởi vì con người sống trên trái đất sẽ như bị vật chất lấy đi sự sống của họ.

Và Tôn giả Anan đã khẩn nguyện đến Đức Thế Tôn:
“Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con một giải pháp với lòng đại bi vô lượng, bằng cách nào có thể độ thoát chúng sinh khỏi những thống khổ này?”


 
kinh ngọn đèn sáng tỏ sự tiên tri về tương lai 3


Khi đó Đức Thế Tôn trả lời rằng:
“Này Anan, Như Lai sẽ nói cho ông. Khi Như Lai đang an trú trong không gian hư không, Như Lai luôn quán sát và dõi nhìn các chúng sinh ở cõi Ta Bà. Vì vậy, các ông hãy lắng nghe lời khuyên của Như Lai. Giáo Pháp này sẽ đem đến lợi lạc trong thời điểm mà thời kỳ đen tối khởi sinh. Vào thời điểm ác trược đó, nếu ai đọc tụng và ghi chép giáo Pháp này, cầu nguyện, thực hành thiền định, trì tụng và quán tưởng về hạnh từ bi của Đấng Đại Bi (Đại Bồ tát Quán Thế Âm) thì những bất tịnh, u ám sẽ được thanh tịnh nhanh chóng. Nếu một ai hết lòng tôn kính bản Kinh giáo Pháp thiêng liêng này, giữ gìn một cách thanh tịnh bằng cách cúng dường với hoa và hương thì tất cả chúng sinh sẽ được nhiều lợi lạc”.

Qua việc thọ trì đọc tụng Kinh văn này và biên chép lại, chúng sinh đó sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp từ thế hệ này đến các thế hệ vị lai. Khi đó, cạnh gốc cây, có một hồ nước lớn. Bên bờ hồ, hoá hiện Đấng Đại Bi (Đại Bồ tát Quán Thế Âm) đang tọa thiền. Trong lúc hướng tâm đại bi đến hữu tình chúng sinh, Ngài bắt đầu đầm đìa nước mắt.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn mới dạy rằng:
“Này Thiện Nam tử, hãy lắng nghe kỹ đây, Đại Bồ tát Quán Thế Âm. Ông đâu nhất thiết phải rơi lệ, hãy chú ý thật kỹ vào giáo Pháp này. Trong tháng Dần đầu năm mới, Như Lai sẽ đến cõi Thế Gian. Vào thời điểm của thời kỳ suy đồi đó, tất cả chúng sinh hữu tình đều sẽ được giải thoát khỏi đại dương khổ đau. Tất cả mọi nghiệp tiêu cực sẽ được tịnh hoá, thậm chí Như Lai sẽ độ thoát chúng sanh ra khỏi địa ngục mà họ đã bị đọa sinh. Lúc đó, giáo Pháp thiêng liêng này sẽ được công bố và được biết đến. Và những ai viết lại, sao chép và đọc tụng bản Kinh này thì sẽ được thoát khỏi mọi bệnh tật”.

Nếu được ghi chép lại bởi một người, thì sẽ mang lại lợi lạc đến cho cả một thành phố. Nếu được cả thành phố kính tin, thì tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi. Công đức của loài người sẽ được tăng trưởng và những ảnh hưởng tiêu cực từ những vấn đề không mong đợi và các chướng nạn sẽ được thanh tịnh hoá. Tất cả những chướng ngại xấu xa sẽ được giải thoát khỏi khổ ngục. Điều đó sẽ đem lại lợi ích cho cả hiện đời này và các đời vị lai. Giáo Pháp này thực sự là con đường vô cùng lợi lạc cho chủng sinh trong sáu cõi luân hồi. Ví như, nó giống như chiếc thuyền giúp vượt qua dòng sông hay đại dương.

Đây thực sự là một giáo Pháp rất quan trọng, kính ngưỡng và đặt tín tâm vào Pháp này, [điều này] sẽ cực kỳ lợi lạc cho đến khi Đức Di Lặc thị hiện cõi Thế Gian. Qua sự ghi chép bản Kinh và truyền đến các nơi khác, công đức sẽ tăng trưởng vô lượng vô biên trong đời sống hiện tại và thân này. [Nó khiến cho] cả một đại dương đẫm máu của vòng luân hồi sinh tử sẽ phải khô cạn.


 
kinh ngọn đèn sáng tỏ sự tiên tri về tương lai 4 minMục Lục:
Khai Kinh
Kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ - Sự Tiên Tri Về Tương Lai
Xưng Tán Và Hồi Hướng
Ghi Chú Về Bản Kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ
Bảo Quản Kinh Sách – Hồi Hướng Ấn Tống


 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây