094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH VẠN PHẬT - HT THÍCH THIỆN CHƠN KINH VẠN PHẬT - HT THÍCH THIỆN CHƠN Hán Dịch: TT. PS. Bồ Đề
Việt Dịch: Thích Thiện Chơn
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 753 Trang
Hình Thức: Bìa Da Cứng
Khổ Sách: 16x24cm
Năm Xuất Bản: 2016
Độ Dày: 3,8cm
KVP1 KINH TỤNG 120.000 đ Số lượng: 500 Quyển
 • KINH VẠN PHẬT - HT THÍCH THIỆN CHƠN

 •  1891 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KVP1
 • Giá bán: 120.000 đ

 • Hán Dịch: TT. PS. Bồ Đề
  Việt Dịch: Thích Thiện Chơn
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 753 Trang
  Hình Thức: Bìa Da Cứng
  Khổ Sách: 16x24cm
  Năm Xuất Bản: 2016
  Độ Dày: 3,8cm


Số lượng
LỜI TỰA
Nhân mùa kiết Ðông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được Ðại Ðức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài gòn đem bộ kinh Phật thuyết Phật danh (Kinh Vạn Phật) yêu cầu dịch ra Việt văn cho Tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ đọc tụng. Chúng tôi toàn thể Tăng chúng kiết Ðông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Ðức chùa Hội Long (Long An) trụ trì rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.


 
kinh vạn phật 1 min


Kinh Phật thuyết Phật danh (Kinh Vạn Phật), Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Ðại thừa, phước đức vô lượng vô biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự quảng đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lợi của Phật, đồng chứng cảnh Niết Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy. Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh Tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Năm Kỷ Dậu (1969 - PL. 2512)
Sa Môn Thích Thiện Chơn Cẩn chí


 
kinh vạn phật 2 min


TRÍCH “KINH LỄ PHẬT DANH - ÐẦU QUYỂN SỰ NGHI”:
Minh, Ðiền Nam, Sa Môn Minh Tâm tập. Muốn cầu Thánh quả, trước sám hối tội khiên, ba nghiệp trong sạch, mới lên đường giác. Tưởng thấy chúng ta lâu khốn trong ngục tù sinh tử, tội ác chứa đầy, của pháp công đức tiêu hết không còn. Quân chủ Ma Vương có thế lực lớn, nếu chẳng phải oai thần, chư Phật, không do đâu giải đặng. Lại nữa sinh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến, tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các dạy răn, gặp kiếp rốt này phiền não càng lừng, khổ nạn ngày thêm, nháy thở gần cái đau ba đường, sát na lầm cái bi muôn kiếp, mỗi khi lặng nghĩ, thần kinh ý khiếp.

May đặng gặp hồng danh chư Phật này, gọi là tờ đại xá mở khám ngục, thuyền lành cứu kẻ biển chìm. Thích Ca Như Lai miệng vàng rành rạnh khuyên dạy qui mạng như thế, há chẳng khẩn đáo đầu thành. (Cú kinh văn này mười môn phân nghĩa hiệp ám nghi. Thiên Thai khoa kể mười môn, không chút bớt thêm. Kinh này gốc do Phật nói, sám ấy ra từ ý Tổ, nay hãy cứ sự xuất kinh, trần ý Phật Tổ, làm sám nghi này, mong chư hiền so ý rõ lý, thoảng nếu hiệp thánh tâm, xin xưng dương mà truyền bố.)

I. SẠCH BA NGHIỆP
Kinh nói:: "Nếu Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni v...v... có phạm tội trong căn bổn, muốn sám hối, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch mới, chẳng ăn huân tân v..v.."

II. NGHIÊM ÐẠO TRÀNG
Hãy nơi chỗ sạch, sửa sang trong thất, dùng các phướn hoa trang nghiêm đạo tràng, bùn thơm tô vẽ, treo bốn mươi chín phướn trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật, đốt các thứ hương, rải các thứ hoa, nhất tâm qui mạng chư Phật mười phương, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy tâm, như thế chí tâm, mãn bốn mươi chín ngày, tội ác trừ diệt, trừ chẳng chí tâm. Thiên Thai sắp nghiêm đàn ở trước, đây thuận văn kinh, nên "sạch ba nghiệp ở trước".

III. LẬP HOẰNG THỆ (Tức là phát tâm bồ đề)
Lấy nguyện đại trừ bi, cứu khổ chúng sanh, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết Bàn khiến đặng Niết Bàn, ngày đêm ngẫm nghĩ Như Lai xưa làm khổ hạnh, từ vô lượng kiếp chịu các khổ não, chẳng sinh nhàm mỏi, vì cầu Vô Thượng Bồ Ðề mà nơi tất cả chúng sinh, tự sinh tâm thấp như tâm tôi ở v...v...


 
kinh vạn phật 3 min


IV. TU CÚNG DƯỜNG
Một sắc một hương nhờ sức Phổ Hiền vận làm cúng lớn khắp cùng pháp giới, cúng dường Tam bảo, tưởng thân tâm mình khắp mười phương cõi, tu hạnh Phổ Hiền, lấy các cúng dường, lại tưởng Tam Bảo giáng đến đạo tràng nhiếp thọ cúng dường. Như thế, điều chỉnh oai nghi, nhiểu đàn niệm hương, kỉnh bày cúng dường xưng niệm:

Nam Mô Ðại Hạnh phổ Hiền Bồ Tát  (ba lần)

Chúng cầm hương hoa, trải cụ dựa đứng, hãy nghĩ tất cả Tam Bảo và chúng sanh pháp giới với thân tâm ta không hai không khác, chư phật đã ngộ, chúng sanh còn mê, ta vì chúng sanh lật đổ mê chướng mà lễ sự Tam Bảo. Nghĩ như vậy rồi hãy xướng rằng:

Tất cả cung kính nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo
(một lạy rồi đốt hương rải hoa, người chủ sám xướng rằng):

Chư chúng đẳng này, đều đều hồ quì, nghiêm cầm hương hoa như pháp cúng dường.
(Chúng xướng):

Nguyện mây hương hoa này,
Khắp đầy mười phương cõi,
Mỗi mỗi cõi chư Phật,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Khẳm đủ đạo Bồ Tát,(*)
Thành tựu hương Như lai.
(Chúng rải hoa rồi, cúi mọp tưởng rằng):

Hương hoa tôi đây khắp mười phương,
Dùng làm đài sáng trưng mầu nhiệm,
Âm nhạc, hương báu của các trời.
Ðồ ngon, áo báu của các trời.
Trần pháp mầu chẳng khá nghĩ bàn.
Mỗi mỗi trần ra tất cả trần.
Mỗi mỗi trần ra tất cả pháp.
Xây quây vô ngại lẫn trang nghiêm.
Khắp đến mười phương trước Tam Bảo.
Mười phương pháp giới trước Tam Bảo.
Ðều có thân tôi tu cúng dường.
Mỗi mỗi đều thảy khắp pháp giới.
Kia kia không tạp không ngăn cản.
Tột chốn vị lai làm Phật sự.
Khắp xông pháp giới các chúng sanh.
Ðược xông đều phát tâm Bồ đề
Ðồng vào vô sinh chứng trí Phật.
Tưởng rồi xướng rằng:

Cúng dường rồi tất cả cung kính.


 
kinh vạn phật 4 min


V. THỈNH TAM BẢO
Muốn cầu phước sám tội, phải nơi ngày đầu sắm cúng, tỏ thỉnh Tam Bảo công đức, nhóm cả nơi đạo tràng, rồi sau đảnh lễ.

Y kinh góp ra bài thỉnh Phật dón lược. Ðều cầm lư hương, theo vị tỏ thỉnh, tưởng mỗi mỗi tượng dắt các quyến thuộc, mây nhóm đạo tràng an ngồi nhiếp thọ. Hồ quì tán (khen) rằng:

Pháp thân chư Phật, vốn không đi cũng không lại, vì độ chúng sinh, bày có diệt cũng có sinh. Tròn sáng bốn trí, lên cao từng trời đệ nhất nghĩa ; đầy đủ muôn đức, bóng rải nơi biển cõi mười phương.

Làm đại thí chủ, sánh bảo châu kia tùy ý ; làm đại y vương, so cây thuốc vườn thiện kiến.

Có thỉnh ắt ứng, như hang trống đáp tiếng vang ; đồng ích quần sinh, tựa sáng xuân mà rải bóng.

Bọn ta chúng sinh, đắm chìm năm trược thường đeo tám khổ, chưa thấy cái thân tướng tốt, nay nghe danh hiệu công đức, kính nghiêm khiết đàn tràng này sám bày hương cúng, xa hư không chiêm ngưỡng, đảnh lễ xưng danh, nguyện chư Thế Tôn lãnh các quyến thuộc mà lai lâm, giáng oai quang mà cứu thế. Bồ Tát, Thinh Văn, Thiên Long vệ pháp, Thần vương hiển mật, chơn tể vô biên, kỳ tỏ thỉnh để lai sâm, mong sở cầu đều ban tứ.

Chúng con nhất tâm, qui mạng phụng thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật A Súc phương Ðông, tột cõi phương Ðông vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tổ Mãn phương Nam, tột cõi phương Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thọ phương Tây, tột cõi phương Tây vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Nan Thắng phương Bắc, tột cõi phương Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Trị Ðịa phương Ðông Nam, tột phương Ðông Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Na La Diên phương Tây Nam, Tột phương Tây Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Nguyệt Quang Diện phương Tây Bắc, tột phương Tây Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tịch Chư Căn phương Ðông Bắc, tột phương Ðông Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Thật Hành phương dưới, tột cõi phương dưới, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thắng phương trên, tột cõi phương trên, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới, tột đời quá khứ, hoặc một kiếp, hoặc nhiều kiếp, từ lâu vào Niết Bàn, mới vào Niết Bàn, như thế...v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới hiện trụ mạng sống, hoặc đồng tên, hoặc khác tên, đã chuyển pháp luân, chưa chuyển pháp luân, như thế..v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới cùng chốn vị lai, hoặc Báo thân, hoặc Tu thân, đã ngồi đạo tràng, chưa ngồi đạo tràng, như thế...v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân Pháp, Báo, Hóa chư Phật, Phật ba mươi hai tướng, tám mươi món tốt, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân, Giới, Ðịnh, Huệ, chư Phật, giải thoát, giải thoát tri kiến, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười sức, vô úy, chư Phật, đại bi ba niệm, mười tám chẳng cọng, thần thông đạo lực, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Phật Thế tôn trong kinh Phật Danh tùy danh hiện tượng, ứng vật thí an, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười hai phần giáo pháp tạng Hiển Mật, Thiên, Viên, Ðốn, Tiệm kinh Phật danh...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, oai quang trí huệ, rạng chiếu pháp giới, thượng thủ (dắt đầu) (*) của chúng, trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.


 
kinh vạn phật 5


Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát, tự tại thần thông, khắp cùng ba cõi, trưởng tử của Phật trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Pháp Vương Tử, oai đức danh đồn, ba Hiền mười Thánh, Ðẳng, diệu hai giác, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư đệ tử Phật, bóng vang (ảnh hướng) quyền thật, năm Quả bốn Hướng, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Quyến thuộc chư Phật, Thần Vương Hiển, Mật, đều dạo nơi cửa giải thoát, đồng đi trên đường nhất thừa, dẫn tiếp quần sinh trang nghiêm cõi Phật: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, các thứ trạng mạo, tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như lai, như thế...v...v... vô lượng vô biên Thiên Long vệ pháp đều lãnh quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi   cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Xá Lợi Phất..v..v.. vô lượng vô biên Tăng đại Thinh Văn. Duy nguyện nương sức bổn nguyện thương xót chúng con, giáng đến đạo tràng, ủng hộ nhiếp thọ, khiến sở cầu như nguyện, đều đặng thành tựu.

Duy nguyện chư Phật Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thiên Long vệ pháp và các quyến thuộc, đều hiện sức oai đức thần thông, giáng đến đạo tràng, nhiếp thọ cúng dường, tùy hướng đi đến, an tòa mà ngồi, vận tâm đại bi, chung thò cứu vớt, khiến đạo tràng này, Tăng chúng an hòa, mừng theo thấy nghe, đều đượm thắng lợi, sinh những phước huệ chưa sinh, sạch những lỗi lầm chưa sạch, xa đến mười phương vô biên pháp giới, sáu đường bốn loài, ngậm linh ôm thức, cha mẹ nhiều đời, thân duyên trải kiếp, đồng giải tội lỗi, đồng lên giải thoát. Nguyện các thế giới, mưa thuận gió hòa, vật ổn dân an, các duyên đẹp ý. Lại cầu đại bi kiên cố, chẳng xả quần sanh, chúng con ai cầu (tha thiết khẩn cầu) nguyện tứ gia bị.

Trên đây kỳ nguyện nơi ngày đầu tiên. Sau đây tùy mỗi ngày, sau khi tu cúng dường xong, tỏ xuống ý nguyện, ý ở nơi cầu xin trước Phật, thành tựu các đức…


 
kinh vạn phật 6 minMỤC LỤC:
ĐẦU QUYỂN SỰ NGHI
KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
 • Quyển Thứ Nhất
 • Quyển Thứ Hai
 • Quyển Thứ Ba
 • Quyển Thứ Tư
 • Quyển Thứ Năm
 • Quyển Thứ Sáu
 • Quyển Thứ Bảy
 • Quyển Thứ Tám
 • Quyển Thứ Chín
 • Quyển Thứ Mười
 • Quyển Thứ Mười Một
 • Quyển Thứ Mười Hai
PHẦN HỒI HƯỚNG
 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
 
thông tin cuối bài viết 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây