094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

GIỚI ĐÀN TĂNG - HT THÍCH THIỆN HÒA GIỚI ĐÀN TĂNG - HT THÍCH THIỆN HÒA Dịch: Thích Thiện Hòa
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 288 Trang
Hình Thức: Bìa Da – Cứng
Khổ: 15,5x23cm
Năm Xuất Bản: 2016
Độ Dày: 2,2cm
GDT1 SÁCH VỀ LUẬT 80.000 đ Số lượng: 16 Quyển
 • GIỚI ĐÀN TĂNG - HT THÍCH THIỆN HÒA

 •  1685 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: GDT1
 • Giá bán: 80.000 đ

 • Dịch: Thích Thiện Hòa
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 288 Trang
  Hình Thức: Bìa Da – Cứng
  Khổ: 15,5x23cm
  Năm Xuất Bản: 2016
  Độ Dày: 2,2cm


Số lượng
Lời Tựa
Nguyên bộ Giới Đàn Tăng này đã ra đời không biết từ thời nào. Đến đời Tự Đức (1847 – 1881) năm thứ 34, có Ngài Tỳ Kheo Phổ Tấn học thông kinh luật, thấy bộ Giới Đàn Tăng này còn thiếu các văn Yết ma, nên Ngài bạch lên Tổ Vĩnh Nghiêm xin nghiên cứu bộ Huyền Ty và bộ Yết Ma Chỉ Nam thêm vào cho đủ để người sau dễ thật hành. Bộ sách này bằng chữ Hán, từ trước đến nay chưa ai phiên dịch ra Việt văn. Đến nay Hán học lần kém, nếu không phải là người tham học kinh luật uyên thâm, thì không làm sao mà dùng được.

 
giới đàn tăng 1 min


Muốn bớt chỗ khó cho đời sau, chúng tôi chẳng thẹn tài hèn, nguyện dịch bộ Giới Đàn Tăng ra chữ Việt, để cho sự truyền thọ giới pháp khỏi phải mất nhiều công nghiên tìm tham khảo. Tuy thế, nhưng cần phải thấy làm qua, hay có giải thích mới hiểu biết tường tận. Trong bản chữ Hán, Ngài Phổ Tấn đã sắp đặt lại rất công phu và đối với thời trước cũng rất thích hợp; nhưng đến đời nay xét kỹ lại thấy còn nhiều chỗ thừa, cần phải bớt ra, những chỗ thiếu cần thêm vào, để  cho việc Yết ma truyền thọ được dễ làm dễ hiểu.

 
giới đàn tăng 2


Trong bản dịch này, còn nhiều chỗ cần phải để nguyên văn chữ Hán, để khi xướng lễ kêu gọi mới linh động. Chương sau có đặt để câu văn tác bạch, vấn đáp sẵn sàng, giới tử sẽ tùy phương tiện mà châm chước và lời huấn thị của Giới Sư cũng sẽ tùy thời cơ mà khuyến tấn. Bộ Giới Đàn này có đủ nghi thức trao Tam quy, Ngũ giới, Bát Quan Trai giới, Sa Di giới, Tỳ kheo giới, Bồ Tát giới và Tỳ Kheo Ni giới.

Việc dịch và sắp đặt lại bộ Giới Đàn này là cả một vấn đề khó khăn, vì phải  so trước xét sau và phải trải qua nhiều năm kinh nghiệm mới dám hoán cải. Tuy vậy chúng tôi còn mong các bậc cao minh, thấy chỗ nào còn thiếu sót chỉ bảo thêm cho, để bộ Giới Đàn này càng được hoàn bị hơn.
Cẩn chí, Thích Thiện Hòa


 
giới đàn tăng 3


Trích “Giới Sư Khai Đạo”:
Các Thiện nam (hay Thiện nữ) lắng nghe, Phật dạy rằng: Ba cõi không yên, như ở trong nhà lửa. Muốn xa lìa cõi khổ, thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi bến sanh tử luân hồi, không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ; giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đấy phát sinh; giới như ngọn đèn sáng, chiếu phá các chỗ tối tăm; giới là con đường tắt đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngõ vào cảnh Niết Bàn. Cho nên trong Kinh nói rằng: Nếu có chúng sanh nào muốn dứt trừ các khổ, hưởng sự vui vô thượng Niết Bàn, thì phải thọ Tam quy, trì Ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh, cho đến trong giây phút quy y Tam Bảo, ở đời vị lai cũng được chứng quả Niết Bàn.

 
giới đàn tăng 4


Giải Nghĩa Sám Hối
Quý Thiện nam (hay Thiện nữ)! Trong luật Phật dạy: Người quy y Tam Bảo, trước phải sám hối cho thân  tâm được thanh tịnh. Cũng như, muốn chứa đựng vị cam lồ, trước phải súc bình cho thật sạch. Còn người khi thọ quy giới, trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh, mới có thể lãnh thọ quy giới thanh tịnh. Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì? Sám nghĩa là ăn năn, tự thú thội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời, mà cho đến các tội nhiều kiếp về trước, cần phải sám.

Hối, nghĩa là hối hận. Biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho trở nên tốt, không cho tội lỗi phát sanh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch, thì phải giữ gìn không cho dính dơ nữa. Quý Thiện nam (hay Thiện nữ) đã nghe giảng rõ ý nghĩa sám hối rồi. Vậy quý vị đứng dậy chắp tay ngay thẳng, nghe tôi nói thế nào thì nói theo thế ấy, để sám hối cho thân tâm được thanh tịnh.

(Bảo giới tử đứng dậy chắp tay chí thành, Giới sư nói trước, giới tử nói theo):
Đệ tử chúng con tên … kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử, tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu sanh về cõi Phật.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (xướng 3 lần, lạy 3 lạy)…


 
giới đàn tăng 5Mục Lục:
1.- Nghi Thức Thọ Quy Giới
2.- Nghi Thức Thọ Ngũ Giới
3.- Phép Thọ Giới Bát Quan Trai
4.- Nghi Lễ Xả Giới Bát Quan Trai
5.- Phép Truyền Thọ Giới Tỳ Kheo
6.- Nghi Thức Thọ Giới Tỳ Kheo
7.- Khoa Tiết Truyền Giới Bồ Tát
8.- Nghi Thức Của Giới Sư Ni Đem Giới Tử Ni Đến Chùa Tăng Thọ Giới
9.- Vài Điều Cần Yếu Trong Khi Truyền Giới Tỳ Kheo Ni
10.- Phép Lễ Cầu Thầy Truyền Giới
11.- Phép Bạch Lễ Tạ
12.- Văn Phục Nguyện (Sau Khi Truyền Giới Xong)
13.- Phép Kiết Giới Tràng Và Đại Giới
14.- Phép Kiết Giới Không Mất Y
15.- Phép Giải Đại Giới
16.- Phép Tiểu Giới Để Thọ Giới
17.- Phép Giải Tiểu Giới Đã Thọ Giới
18.- Phép Kiết Giới Tịnh Trù
19.- Phép Giải Giới Tịnh Trù
20.- Phép Kiết Giới Tịnh Khố
21.- Vài Điều Cần Khi Kiết Và Giải Các Giới
22.- Kiết Hạ An Cư
23.- Sắp Đến Ngày An Cư
24.- Phép Thượng Tọa Đối Thú An Cư
25.- Phép Đại Chúng An Cư
26.- Phép Hậu An Cư
27.- Phép Tâm Niệm An Cư
28.- Phép Thụ Nhựt Ra Ngoài Giới
29.- Phép Thụ Bảy Ngày Ra Ngoài Giới
30.- Phép Thọ Ngày Còn Dư Ra Ngoài Giới
31.- Phép Thọ Ra Ngoài Giới Nửa Tháng Hoặc Một Tháng
32.- Phép Tự Tứ
33.- Phép Sám Hối
34.- Phép Chính Tự Tứ
35. Phép 4 Người Trở Xuống Lần Lượt Tự Tứ
36.- Phép 1 Người Tâm Niệm Tự Tứ
37.- Phép Tu Tiến Hành Đạo Và Thêm Ngày Tự Tứ
38.- Phép Cho Cạo Tóc Thọ Giới
39.- Phép Cho Cạo Tóc
40.- Phép Cho Xuất Gia Trao Giới Sa Di
41.- Phép Cho Ngoại Đạo Cùng Ở
42.- Phép Cầu Xin Y Chỉ
43.- Nghi Thức Thế Phát (Cạo Tóc)
44.- Phép Tỳ Kheo Ni Nuôi Chúng
45.- Phép Ni Chúng Trao Giới Cho Thức Xoa Ma Na Ni
46.- Phép Tự Tứ Của Ni Chúng
47.- Phép Ni Sai Người Tự Tứ Đến Trong Đại Tăng
48.- Ngày Rằm Tự Tứ
49.- Phép Gởi Dục
50.- Thọ Dục Rồi Chuyển Trao Gởi Dục Cho Vị Khác
51.- Phép Thuyết Dục
52.- Đi Bái Tuế
53.- Ni Chúng Sắp Đến Ngày An Cư
54.- Thỉnh Tam Sư Thất Chứng
55.- Có Các Nạn Sự Duyên Không Cho Thọ Giới
56.- Nghi Thức Truyền Thọ Thập Thiện 
thông tin cuối bài viết 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây